HOOLEKOGU

Sillamäe Gümnaasiumi hoolekogu liikmete nimekiri 

Kinnitatud Sillamäe Linnavalitsuse 14.06.2018  korraldusega 345. 


Ees- ja perekonnanimi Kontaktadmed
Vinogradov Dmitri dmitri.vinogradov@sillamaegymn.edu.ee 
Proimina Julia julia.proimina@sillamaegymn.edu.ee 
Dmitrijeva Inna jurist@meke.ee 
Kalyuka Svetlana kalyuka.svetlana@gmail.com
Danilov Natalja nataljarukkilill@gmail.com
Marmuljova Natalja oumannavaht@hot.ee
Gavrjušina Svetlana svetly.g@gmail.com
Elizaveta Cheremishina  cheremisina.elizaveta@gmail.com 
Seesmaa Tõnis t.seesmaa@silport.ee
Bažulina Darja darja.bazhulina@gmail.com

Hoolekogu koosolekud

Gümnaasiumi edukaks tööks vajalike tingimuste loomiseks ja vajalike eelnõude läbiarutamiseks moodustab
linnavalitsus gümnaasiumi hoolekogu. Hoolekogu moodustatakse ja hoolekogu töötab linnavolikogu poolt kehtestatud korras.

Hoolekogul on õigus saada direktorilt ja linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni. Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

Sillamäe linna üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord (määrus 23.11.2010 nr 42).

Hoolekogu ülesanded: https://www.riigiteataja.ee/akt/131122015015?leiaKehtiv

§ 73.  Hoolekogu

 (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord kehtestatakse kooli pidaja kehtestatud korras.
[RT I, 11.07.2013, 1 - jõust. 01.09.2013]

 (11) Hoolekogu:
 1) osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse;
 2) annab arvamuse kooli põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks;
 3) annab arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks, sealhulgas nõusoleku muuta käesoleva seaduse §-s 15 sätestatud korras õppeainete nimistut;
 4) annab nõusoleku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis;
 5) annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;
 6) annab nõusoleku valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
 7) annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;
 8) kehtestab kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
 9) annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta;
 10) annab arvamuse munitsipaalkooli eelarve projekti kohta;
 11) annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;
 12) annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta;
 13) annab arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete kohta;
 14) annab arvamuse õpilaskodu kodukorra kohta;
 15) annab hinnangu huvitegevuse, pikapäevarühma ja õpilaskodu vajaduse ja töökorralduse kohta;
 16) annab arvamuse kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
 17) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.