Üldtööplaan 2016-2017

Gümnaasiumi üldtööplaan lähtub

  • gümnaasiumi arengukavas püstitatud eesmärkidest,
  • eelmise õppeaasta sisehindamise tulemustest,
  •  õppeaasta eesmärkidest ja prioriteetsetest ülesannetest

Üldtööplaan kinnitatakse gümnaasiumi õppenõukogu poolt enne õppeaasta algust. Üldtööplaani muudatused viiakse sisse ÕN koosolekutel.

2016/2017 õa

 

Õppeaasta 2015/2016

GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2013-2015 JA ÕPPEKAVA EESMÄRGID

Õppeaasta 2014/2015