Gümnaasiumi eneseanalüüsi ja koolikultuuri arendusprojekt on käivitunud

Käesoleva aasta kevadel esitas Sillamäe Gümnaasium taotluse SA Innove taotlusvooru, et saada rahastust eneseanalüüsi ja koolikultuuri arendusprojektile. Ekspertide nõukogu tegi positiivse otsuse ja Sillamäe Gümnaasium saigi käesoleva aasta septembris alustada projekti tegevuste elluviimist.Projekti üldine eesmärk on SG põhjaliku majavälise Kriitilise Sõbra eneseanalüüsi programmi läbiviimise kaudu luua valmisolek ja konkreetne arendustegevuse kava muutuva õpikäsituse (MÕK) põhimõtete rakendamiseks. Projekti tulemusena tekib Sillamäe Gümnaasiumis väärtuspõhiselt uus arengusituatsioon, kus senine SG õppiv koolikultuur on ühiselt läbi analüüsitud, oma tugevused ja arengukohad on kaardistatud, arengusuunad on koolisiseselt kokku lepitud.

Gümnaasium teostab projekti koostöös Tartu Ülikooli Eetikakeskuse spetsialistidega. Projekti tegevused toimuvad kolme kuu jooksul nii Sillamäel kui ka Tartus.

Projekti on kaasatud kõik õpetajad, õpilaste esindajad, kooli pidaka esindaja ja kooli juhtkond. Projekti käigus tehakse põhjalik eneseanalüüs, õpitakse ja kavandatakse edasisi tegevusi õppivate kogukondade ja õpilasmentorite süsteemi elluviimiseks. Kõik need tegevused on eesmärgiga muuta koolikultuuri uut õpikäsitust toetavaks.

Projekt "Sillamäe Gümnaasiumi eneseanalüüsi ning arendusprojekt muutuvat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks" on täies mahus rahastatud Euroopa Liidu poolt. Taotlus rahastamiseks on esitatud Innove taotlusvoorus "Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks - 21.03.2017-02.05.2017"