Karjääriteenused

Meie gümnaasium toetab õpilasi karjääri kujundamisel.

Mis on karjäär?

Karjäär on eneseteostus, elukutsevalik, astumine tööellu. Karjäär kujuneb erinevate valikute käigus, mida inimesed elu jooksul teevad – see on isiklik teekond, mis on mõjutatud keskkondlikest teguritest, kuid peamiselt on siiski inimese enda loodud.

Muutuva tööturu tingimustes on oluline olla kursis haridusmaastikul ja tööturul toimuvaga – see annab võimaluse teadlikult oma karjääri planeerida.

KARJÄÄRINÕUSTAMINE abistab ja toetab karjääriplaneerimisel, elukutse, töö, koolituse ja haridustee valikuga seotud otsuste tegemisel ning tööotsimis-oskuste arendamisel.

Gümnaasium pakub karjäärinõustamist järgmiste tegevuste kaudu:

 • läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ käsitlemine ainetundides;
 • enesemääratluspädevuse kujundamine erinevate ainete, õppemeetodite ja huvitegevuse kaudu;
 • valikkursus „Karjääriõpetus“;
 • aineteülesed, klassidevahelised ja ülekoolilised projektid;
 • osalemine ülevabariigilisel töövarjupäeval;
 • psühholoog-õpinõustaja individuaalnõustamine;
 • õppekäigud ettevõtetesse ja ettevõtjate külaskäigud gümnaasiumi.

 Õpilastele pakub individuaalset karjääriteenust nõustamiskeskus „Rajaleidja“ www.rajaleidja.ee.

Vaata lisaks rajaleidjat
http://www.rajaleidja.ee/kesmaolen/

KELLEKS SAADA???

Kindlasti otsi rajaleidjast enam
http://www.rajaleidja.ee/kelleks-saada/http://image2.slideserve.com/4757688/eesm-rgid-9-n.jpg


KUS ÕPPIDA?
Rajaleidja
http://www.rajaleidja.ee/kusoppida/

TESTID

http://image2.slideserve.com/4757688/eesm-rgid-9-n.jpg
Kutse-eelistuse küsimustik
http://www.tootukassa.ee/kysimustik/
Karjääritest
http://www.dreamfoundation.eu/career-test/page1
Kutsesobivustest
http://www.cv.ee/new_test/ceq.php?SESSID=80c30776b80ce03cb62c14111721248f
CV Keskuse karjäärikeskus
http://www.cvkeskus.ee/lateraalsus.php

VIDEOD

Veel video linke:
http://www.youtube.com/results?search_query=karj%C3%A4%C3%A4rin%C3%B5ustamine&search=tag

TRÜKISED

Innove trükised:
http://www.innove.ee/trykised
Rajaleidja trükised:
Teised:
Karjäärinõustamine (nõustaja käsiraamat)
http://www.kny.ee/uploads/Karjaarinoustamise_kasiraamat_2009.pdf

 Tulemused
 Gümnaasiumi lõpetaja

 1. mõistab muutuva töömaailma kontseptsiooni ja jälgib tööturu tendentse, oskab tööd otsida ja tööjõuturul konkureerida, on huvitunud vajalike oskuste edasiarendamisest;
 2. tunneb huvi erinevate elukutse, nende jaoks vajalike omaduste ja oskuste vastu ning oskab leida infot ametite ja vastavate haridusvõimaluste kohta;
 3. oskab teha esialgseid pikema- ja lühemaajalisi karjääriplaane, analüüsides oma isiksuse omadusi ning oskusi, väärtushinnanguid ja edukriteeriume;
 4. omab esmaseid teadmisi tööseadusandlusest;
 5. oskab vajadusel abi saamiseks spetsialisti poole pöörduda;
 6. mõistab oma vastutust karjääriotsuste tegemisel, kodanikul on õigus vabalt valida tegevusala, elukutset ja töökohta.

Karjäärikoordinaator  on  õpetaja  Galina  Stolova