Sisehindamine

Sisehindamine

Sisehindamine on Sillamäe Gümnaasiumi juhtimise üks osa, mis aitab meil luua õppivat organisatsiooni ja kindlustada selle kaudu õppijaile parim õpikeskkond.

Sisehindamise üldine eesmärk on õppija arengu toetamine. Üldise eesmärgi täitmiseks tuleb sisehindamise käigus:

  • hinnata asutuse õpikeskkonna arengut ja õppijate tulemuslikust kindlustavate eesmärkide täitmist,
  • analüüsida õppe- ja kasvatustööd ning selle tulemuslikkust ja anda hinnang asutuse tegevusele ja tulemuslikkusele tervikuna.

PGS

5. jagu

Kooli sisehindamine 
[RT I, 11.07.2013, 1 - jõust. 01.09.2013]

§ 78.  Kooli sisehindamine

 (1) Koolis tehakse sisehindamist. Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused ja kooli järjepidev areng. Selleks selgitatakse välja kooli tugevused ning parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse kooli arengukava. Nimetatud eesmärgist lähtuvalt analüüsitakse kooli sisehindamisel õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust. (2) Kooli sisehindamist tehakse vähemalt üks kord kooli arengukava perioodi jooksul. (3) Kooli sisehindamise korra kehtestab direktor, esitades selle enne arvamuse andmiseks hoolekogule. [RT I, 11.07.2013, 1 - jõust. 01.09.2013]

 

 Gümnaasiumi valdkondade sisehindamine