Õpetaja arenguvõimalused

Sillamäe Gümnaasiumi pedagoogiline kontseptsioon lähtub riiklikus õppekavas sätestatust:

Õppimine laiendab põhikoolis omandatut ning põhineb väärtustel, millest lähtub elukestev õpe:

 

Õppimine laiendab põhikoolis omandatut ning põhineb väärtustel, millest lähtub elukestev õpe:

Vastutus – inimesed mõistavad, et õppimine ja enesearendamine on nende endi teadlik valik ja vastutus.

Vajadused – õpe lähtub õppija huvidest ja võimetest, toetab tema arengut ja arvestab tööturu vajadusi.

Võimalused – elukestva õppe süsteem pakub inimestele kvaliteetseid, kaasaegseid, paindlikke ja õppija erivajadusi arvestavaid õpivõimalusi.

 

Õpetajate areng on oluline ressurs ja komptents, millest sõltub õpilase arengukeskkonna kvaliteet

  • Koolitused
  • Konverentsid
  • Üritused õpetajatele