Õppenõukogu 2012/2013 tegevuskava

KINNITATUD

ÕN 1. 09.2012. a koosolekul  1.-6/1/2

Muudetud ÕN  22.03.13. a koosolekul 1.-6/7

Sillamäe Gümnaasiumi

ÕPPENÕUKOGU

TEGEVUSKAVA 2012/2013 õa

 Jrk

VII ÕPPENÕUKOGU TEGEVUSKAVA

Korralised ÕN koosolekud

Tähtaeg

Vastu

taja

1.

ÕN 1.-6/1

·         ÕN sekretäri valimine

·         Üldtööplaani kinnitamine, ÕN tegevuskava kinnitamine

·         arvamuse andmine õppekava kohta

·         arvamuse andmine kodukorra kohta

·         ÕN esindajate valimine hoolekogusse

1.sept 2012

D, ÕJ, ÕSJ, KLJ

2.

ÕN 1.-6/2

·         Arvamuse andmine kodukorra muudatuste kohta

·         Üldtööplaani muudatuste kinnitamine

·         Osalemine kooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamisel

·         Osalemine kooli arengukava koostamises

24.okt 2012

 

D, AH, ÕJ, MJ, KLJ, ÕNS,

3.

ÕN  1.-6/3

·         Õppe- kasvatustöö küsimused

18. dets  2012

ÕJ, KLJ, ÕSJ

4.

ÕN  1.-6/4

·         Arvamuse andmine põhimääruse muudatuste kohta

·         Arvamuse andmine kodukorra muudatuste kohta

·         Üldtööplaani muudatuste kinnitamine

·         ÕN tegevuskava muudatuste kinnitamine

·         Osalemine kooli arengukava koostamises

 

24.jaan 2013

D, AJ, ÕJ, ÕSJ, ÕNS

5.

ÕN 1.-6/5

·         Arvamuse andmine kodukorra muutmise kohta

·         Arvamuse andmine arengukava  2012-2015 kohta

veebr 2013

D, AJ, KLJ, ÕNS,

6.

Erakorraline ÕN nr 1.-6/6

·         Õpilastele käitumise korrigeerimiseks vajalike meetmete rakendamine

Märts 2013

D, ÕJ,KLJ

7.

ÕN 1.-6/7

·      Arvamuse andmine Sillamäe Gümnaasiumi arengukava 2013-2015 kohta.

·      Arvamuse andmine Sillamäe Gümnaasiumi kodukorra muudatuste kohta.

·      Arvamuse andmine õpilaste vastuvõtu tingimuste ja korra kohta 2013/2014 õppeaastal.

·      Arvamuse andmine Sillamäe Gümnaasiumi õppekava kohta (ptk 2.2 Kooli põhiväärtused, ptk

·      Hindamine, ptk 10. Gümnaasiumi lõpetamise korraldus)

·      2012/2013 õppeaasta üldtööplaani muudatuste kinnitamine.

·      Arvamuse avaldamine õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta.

·      Õpilaste turvalisusega seotud riskid õppe- ja kasvatustegevuses ning meetmete kavandamine nende riskide vältimiseks;

 22.03.13

D, AJ, ÕJ, ÕSJ, KLJ, ÕNS

8.

ÕN 1.-6/ 8

·         Õppekasvatustegevuse vahekokkuvõte

·         Õpilaste õppeedukuse analüüs ja meetmete rakendamine ebaedukate õpilaste toetamiseks

 

16.05.13

ÕJ, ÕSJ

9.

ÕN 1.-6/9

·         Täiendava õppetöö tulemuste arutelu

·         Õpilaste gümnaasiumi lõpetamine

 

20.06.13

D, ÕJ

10.

ÕN 1.-6/10

·         Järelvalve akti tutvustamine.

·         Õppeaasta kokkuvõtte ärakuulamine, arutamine ja juhtkonnale ettepanekute tegemine õppekasvatustöö parendamiseks.

·         Täiendava õppetöö tulemuste arutelu

·         Arvamuse avaldamine Gümnaasiumi õppekava muudatuste kohta

28.08.13

D, ÕJ, ÕSJ, ÕNS, KLJ