Gümnaasiumisse vastuvõtt 2021

Gümnaasiumi missioon on luua õpikeskkond, mis toetab noore ettevalmistumist toimimiseks loova, ettevõtliku, sotsiaalselt küpse, usaldusväärse ning oma eesmärke teadvustava ja saavutada oskava isiksusena erinevates eluvaldkondades: partnerina isiklikus elus, oma kultuuri kandja ja edendajana, tööturul erinevates ametites ja rollides ning oma ühiskonna ja looduskeskkonna jätkusuutlikkuse eest vastutava kodanikuna.

Väärtustame iga õppijat, iga noor inimene on meie õpetajatele oluline, meie ülesanne on olla parim õpilase arengu toetaja. Ootame gümnaasiumisse õppima kõiki, kes tahavad õppida ja areneda ning jätkata õpinguid ka peale gümnaasiumi lõpetamist.

Sillamäe Gümnaasiumisse õppima asumiseks

 periooodil 03.05 - 31.05.2021

  • täidavad gümnaasiumisse õppima soovijad registreerimisankeedi (link registreerimislingile) (ankeedi täitmiseks kulub ca 20 min)
  • esitab õpilase vanem õpilase gümnaasiumisse vastuvõtu taotluse (võimalik nii digitaalselt allkirjastatuna kui ka paberkandjal) 

Peale põhikooli lõpetamist  esitab õpilane põhikooli lõputunnistuse koos hinnetelehega.

NB! Testid ja vestlused õpperühmade, valikkursuste ja õppesuundade valikuks toimuvad septembris 2021.a.

Enne gümnaasiumisse õppima asumist peab õpilane (ja soovitavalt ka lapsevanem) tutvuma gümnaasiumi kodukorraga.

Vestlused kooli vastuvõtukomisjoni, direktori või õppenõustajatega toimuvad mais-juunis veebikeskkonnas või skype teel.

Täiendav info: e-post sisseastumine@sillamaegymn.edu.ee , tel 57494708, skype: silgymnsekret

 Sillamäe Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Sisseastumiseks on vajalik esitada:

  • taotlus (lae alla);
  • isikut tõendav dokument (lapse ja vanema);
  • põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht;
  • pildid (3x4);
  • immuniseerimise pass;
  • tervisetõend perearstilt.

 Sillamäe Gümnaasiumi õppesuundade ja õppemoodulite tutvustusi loe siit.

Eesti keel