GÜMNAASIUMI ARENDUSPROJEKTID

Projekt "Sillamäe Gümnaasiumi eneseanalüüsi ning arendusprojekt muutuvat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks" 

Sillamäe Gümnaasium taotles 2017.a kevadel  toetust SA INNOVE taotlusvoorus 1.2.1 ATV3 Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks (periood 21.03.2017-02.05.2017) koolikultuuri muutmisele ja õpetajate arendamisele suunatud arendusprojektile.

Projekti üldiseks eesmärgiks oli teha eneseanalüüs ja kavandada tegevusi koolikultuuri muutmiseks selliseks, mis toetab muutuvat õpikäsituse rakenamist Sillamäe Gümnasiumis. Projekti sihtgrupiks olid kõik meie pedagoogid ja spetsialistid, samuti õpilased ja kooli pidaja esindajad.

Projekti läbiviimisel tehti koostööd Tartu Ülikooli eetikakeskuse spetsialistide Margus Saksa ja Tiia Listeriga ning Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi juhtonna ja õpetajatega, kes kõik on tuntud väärtuskasvatuse valdkonna eksperdid ja tublide koolikultuuri arendajad.

Projekt "Sillamäe Gümnaasiumi eneseanalüüsi ning arendusprojekt muutuvat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks" on täies mahus rahastatud Euroopa Liidu poolt. Taotlus rahastamiseks on esitatud Innove taotlusvoorus "Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks - 21.03.2017-02.05.2017"

Projekti lühitutvustus

Projekti üldine eesmärk on SG põhjaliku majavälise Kriitilise Sõbra eneseanalüüsi programmi läbiviimise kaudu luua valmisolek ja konkreetne arendustegevuse kava muutuva õpikäsituse (MÕK) põhimõtete rakendamiseks. Projekti tulemusena tekib Sillamäe Gümnaasiumis väärtuspõhiselt uus arengusituatsioon, kus senine SG õppiv koolikultuur on ühiselt läbi analüüsitud, oma tugevused ja arengukohad on kaardistatud, arengusuunad on koolisiseselt kokku lepitud.

_________________________________________

Projekti taotlusega seotud juhendmaterjalid