Missioon ja põhiväärtused

Sillamäe Gümnaasiumi missioon

Sillamäe Gümnaasiumi kõikide töötajate missioon on luua tingimused kõigi õpilaste arenguks ja toetada iga õpilase arengut.

Sillamäe Gümnaasiumi visioon 

Oleme usaldusväärsed ja professionaalsed partnerid vanematele nende laste arenguks vajalike tingimuste loomisel.

Meid hindavad kõrgelt õppurid, nende vanemad, kogukond ja üldsus. Anname oma panuse, et Eestis elaksid inimesed, kes tähtsustavad

  • üldinimlikke väärtusi- ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu ja
  • ühiskondlikke väärtusi – vabadus, demokraatia, austus eesti keele ja kultuuri vastu, patriotism, kultuuriline mitmekesisus, sallivus, keskkonna jätkusuutlikus, õiguspõhisus, solidaarsus, vastutustundlikkus ja sooline võrdõiguslikkus.

 Sillamäe Gümnasiumi õppe-kasvatustöö eesmärgid ja ülesanded

"Sillamäe Gümnaasiumi õppekava"

 2. Õppe- ja kasvatuseesmärgid

2.1 Õpingute eesmärgid ja sihiseade

2.1.1 Gümnaasiumil on nii hariv kui ka kasvatav ülesanne. Koolis on loodud tingimused, mis aitavad õpilastel omandada teadmised, oskused ja väärtushoiakud, et tahtmise korral jätkata tõrgeteta õpiteed kõrgkoolis või gümnaasiumijärgses kutseõppes, leida endale huvi- ja võimetekohane tegevusvaldkond, millega siduda enda edasine haridustee.

2.1.2 Gümnaasium toetab õpilaste kujunenemist loovaks, sotsiaalselt küpseks ja usaldusväärseks isiksuseks ning oma eesmärke teadvustavaks ja saavutada oskavaks inimeseks, kes tahab ja suudab end teostada erinevates eluvaldkondades: partnerina isiklikus elus, oma kultuuri kandja ja edendajana, tööturul erinevates ametites ja rollides ning oma ühiskonna ja looduskeskkonna jätkusuutlikkuse eest vastutava kodanikuna.

2.1.3 Gümnaasiumiõpilane, kes on läbinud kooli õppekava, on iseseisev, tal on kujunenud oma maailmapilt ning tal on valmisolek elus toime tulla, tal on kujunenud adekvaatne enesehinnang, iseseisva õppimise ja koostööoskus, ta on tuttav edasise haridustee võimalustega ning on teadlik enda võimekusest, õpilasel on välja kujunenud kodanikuoskused, -aktiivsus ja –vastutus.

2.1.4 Teadmiste, väärtushinnangute ja praktiliste oskuste omandamine ja arendamine toimub kogu kooli õppe- ja kasvatusprotsessi, kodu ja kooli koostöö ning õpilase vahetu elukeskkonna ühistoime tulemusena.

2.1.5 Gümnaasium seisab eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise ja arengu eest, seepärast pööratakse õpetuses ning kasvatuses erilist tähelepanu eesti keele õppele.

...

 2.2 Kooli põhiväärtused

2.2.1 Gümnaasiumi pedagoogid lähtuvad oma pedagoogilises töös kooli põhiväärtustest, milleks on pühendumine, vastutusvõime, koostöö ja avatus, omanäolisus, loovus ja areng.

2.2.2 Sillamäe Gümnaasium on sõbralik ja ühiskonnale, kogukonnale ja keskkonnale avatud kool. Gümnaasiumis toetatakse aktiivset, mitmekesist omavahelist ja koolivälist suhtlemist, väärtustatakse õpilaste-õpetajate vahelist usalduslikkust ja koostööd.

2.2.3 Gümnaasium teeb koostööd kooli pidajaga, teiste Sillamäe linna ja Eesti kõrg-, kutse- ja üldhariduskoolide, vilistlaste ja lastevanematega. Sillamäe Gümnaasium väärtustab rahvusvahelist suhtlust ja koostööd.