Projekti I etapp Kriitiline Sõber gümnaasiumis

I etapis toimus TÜ eetikakeskuse poolt Kriitilise sõbra programmi läbiviimine SG-s.

Kriitilised Sõbrad olid meie gümnaasiumis septembrikuu kolmandal nädalal ja 13.oktoobril.

 

Programmi jooksul viis kooliväline haridusnõustajatest meeskond MÕKi põhimõtete rakendamise ja meeskondliku koostöö fookusest lähtuva SG hetkeseisu auditi, kooli kogukonna osapoolte ootuste ja võimaluste kaardistamise. Selgitati välja SG tugevused ja arengukohad,

 

Programmi jooksul viidi koostöös kooli juhtkonna ja projektmeeskonnaga majaväliste nõustajate poolt läbi kooli õpikeskkonna meeskondlik vaatlus, intervjuud kogukonna kõigi osapooltega (õpilased, õpetajad, juhtkond, lapsevanemad, koolipidaja jt seotud osapooled), selgitati välja kooli tugisüsteemide toimimine - toimus kooli väärtuspõhine kvalitatiivne analüüs.

 

Programm lõppes supervisiooni vormis läbi viidud tagasisidestava koolitöötajate ümarlauaga.

 

Programmi tulemused võeti nõustajate poolt kokku kirjalikus tagasisideraportis, mis on kõigi koolikogukonna seotud osapooltega kooskõlastatud.

Programmi lõpuks koostati temaatilistest hetke arenguvajadustest tulenev tegevuskava konkreetseteks arendustegevusteks. Selle osaks koostati kahepäevase ja kahest erinevast õppekavast lähtuva koostööpäevase arendusprogrammi õpiülesanne õpetajatele ja kooli juhtkonnale.

 

Kriitilise sõbra programm on unikaalne ja seda viivad ellu TÜ eetikakeskuse koostööpartneritest väärtusarenduse nõustajatest väärtuskoolitajad.

 

Kriitilise Sõbra programmi raportit ja arendusprojekti tulemusena koostatud tegevuskava saab lugeda gümnaasiumi Stuudiumi TERA kaustast.