Sillamäe Gümnaasium analüüsis oma tugevusi ja parendusvaldkondi: muutuv õpikäsitus eeldab ka muutusi koolikultuuris

Sillamäe Gümnaasium analüüsis oma tugevusi ja parendusvaldkondi: muutuv õpikäsitus eeldab ka muutusi koolikultuuris

 Margus Saks, Tiia Listar

 Käesoleva õppeaasta sügisel viisime Sillamäe Gümnaasiumis läbi Innove ja ESFi rahastatud „Sillamäe Gümnaasiumi eneseanalüüsi ning arendusprojekt muutuvat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks" projekti.  Projekt oli kahe osaline. Projekti esimese osa jooksul viisime majavälise Tartu Ülikooli haridusnõustajate meeskonna abil läbi Sillamäe Gümnaasiumi kriitilise sõbra programmi, mille jooksul kaardistasime meie gümnaasiumi õppekeskkonna ja koolitöötajate arengupotentsiaali muutuva õpikäsituse rakendamisel.  Projekti teises osana veetsime novembrikuus Tartus kaks kogemuste vahetamise, õppimise ja koostööpäev, mille viisime läbi Tartu Kristjan jaak Petersoni Gümnaasiumis ja TÜ eetikakeskuses.

 Projekti olulisim eesmärk oli võtta fookusesse SG arengupotentsiaal, andsime võimaluse kõigile koolitöötajatele näha ennast kõrvalt erapooletu välisvaatleja pilgu läbi KSP suulise tagasisidestamise ja raporti kaudu, Tartu koostööpäevade raames vaatasime ja võrdlesime ennast Eestis sama noore ja areneva gümnaasiumi KJPG tekkelooga ja hetkeseisuga. Ühine koolide kohtumine, avatud tundide vaatlus, ühised mõttetalgud ja koolide arengutee mõtestamine andsid Sillamäe õpetajatele ja juhtkonnale mõtteainet – milles me oleme head, väga head ja kus on arenguruumi oma koolikultuuri kaasajastamise teel.

 Huvitav ettekanne KJPG kujunemisloost koolijuhilt Merike Kastelt andis Tartu koostööpäevade raames tugeva kinnituse – oleme sarnasel teekonnal, arengus ja mõnikord raskustes, aga koos oma kolleegidega saame minna edasi parema kooli ehitamise eest.

 Pedagoogiline diskussiooni teke – mõtestatud ja muutuv õpikäsitus, õppija kaasamine ainetunnis, koosõppimine, muutuv õpetajaroll ja õpetajate vaheline paaristöö/meeskonnatöö, mentorlus ja õpetaja toetamine – need olid vaid vähesed Tartu päevade raames toimunud koostööseminari teemadest. Nendel teemadel ühtse seisukoha ja kokkulepete leidmine seisab Sillamäe Gümnaasiumil alles ees ning Tartu sai tehtud selge algus.

 Õppivat koolikogukonda kõige enam motiveerivaks mõjuteguriks saabki olla avatud ja aktuaalse pedagoogilise diskussiooni olemasolu – kuidas muuta õpikeskkonda koolis selliselt, et kõik õpilased ning õpetajad tunneksid ennast turvaliselt ja seetõttu suudaksid parimal viisil panustada eesmärkide saavutamisele.

 Sillamäe Gümnaasiumil on arengueesmärkidena tähtsaim leida ühises koostöös kokkulepped ja kogu kooliperet ühendav tegutsemisviis, mis tagaks kooliheaolu ning head tulemused hariduse omandamise teel. Tartu koostööpäevade arenguseminarid andsid võimaluse erinevate koolitöötajate väärtuste, õpetamise põhimõtete ja õpilaste kaasamise kogemuste jagamiseks, mis on koostöise ja üksmeelse organisatsioonikultuuri oluline osa.

Koostööpäevade eesmärgiks oli veel see, et jääks kõlama väga oluline mõte – koolikultuuri saab muuta ja arendada vaid koos õpilastega – õpilastega tihedas kontaktis igas ainetunnis, nendega arvestades õppimisprotsessis ja õppekavu koostades, nende ootusi, vajadusi, võimeid ning oskusi arvesse võttes. Iga uue õpilase tundma õppimine kohe gümnaasiumi astumise hetkel annab võimaluse üheskoos – õpilane ja tema õpetaja - luua parimad tingimused heade tulemuste saavutamiseks gümnaasiumi lõpetamisel ja noore ellu astumise ajaks. Üksnes tihedas omavahelises koostöös õpilastega saavad ka õpetajad kogeda töörõõmu ja rahulolu saavutuste üle.

 Projekti alguses läbiviidud KSP ja selle raport andis SG-le neutraalse välisvaate ja selle alusel ka mõtteid ning soovitusi arengusuundade korrigeerimiseks koolikultuuri ja koostöise organisatsiooni arendamiseks. Koolipere edasine areng, toimimine muutuva õpikäsitluse rakendamiseks ja üksmeelselt tegutseva organisatsioonina sõltub mitte ainult õpilaste pingutustest õppetöös, vaid ühises koostöises õppes nii paaristöös kui ka õpirühmades, kus õppijateks saavad kõik osapooled koolikogukonnas.