Õppenõukogu 1.-6-17-5 päevakord

PÄEVAKORD

Sillamäe Gümnaasiumi

30.08.2018.a

ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKU PÄEVAKORD

1. Õpilaste üleviimine järgmisesse klassi.

2. Õpilaste avaldused üleminekuks mittestatsionaarsest õppest statsionaarsesse õppesse.

3. Õppe- ja kasvatustöö kvaliteet. Meetmed õpilaste toetamiseks. Õpilaste tunnustamine.

3.1 Õppe- ja kasvatustöö kvaliteet 2017/2018 õa

3.2 Ettepanek õpilastele tugi- ja toetusmeetmete määramise kohta nõutavate      õpitulemuste saavutamiseks.

3.3 Ettepanekud õpilaste tunnustamiseks 2017-2018 õa tulemuste põhjal.4. Arvamuse andmine 2017/2018 õa sisehindamise aruande kohta.

5. Arvamuse andmine õppekava muudatuste kohta.

6. 2018/2019 üldtööplaani kinnitamine.

7. Muud küsimused, informatsioon .