Õppenõukogu 1.-6-17-2 päevakord

 Õppenõukogu koosolek 14.veebruaril algusega kl 14 ruumis 2.12.
 
PÄEVAKORD
  1. Arvamuse andmine Sillamäe Gümnaasiumi õppekava muudatuste kohta.

  2. Arvamuse andmine Arengukava 2016-2020.a 2017.a tegevuskava täitmise kohta.

  3. 2017/2018 õa üldtööplaani muudatuste kinnitamine.

  4. Arvamuse andmine Sillamäe Gümnaasiumi tegevusaruandele 2017 aastal.

  5. Õppe- ja kasvatustöö kvaliteet. Tugisüsteemi meetmete määramine õpitulemusi mittesaavutanud õpilastele.

  6. Tunnustamine seoses Sillamäe Gümnaasiumi 6.sünnipäeva ja Eesti Vabariik 100. sünnipäevaga.

  7. Muud küsimused ja info.