Õppenõukogu 1.-6-17-3 päevakord

Õppenõukogu koosolek 24.aprillil 2018 algusega kl 10 ruumis 2.12.
 
PÄEVAKORD
1. Arvamuse andmine Sillamäe Gümnaasiumi õppekava muudatuste kohta.
2. Õppe- ja kasvatustöö kvaliteet. Tugisüsteemi meetmete mõju analüüs õpitulemusi mittesaavutanud õpilaste tulemustele.
3. Arvamuse andmine Arengukava 2016-2020.a muudatustele.
4. 2017/2018 õa üldtööplaani muudatuste kinnitamine.
5. Peresõbraliku tööandja tegevuskava täitmise vahekokkuvõte.
6. Muud küsimused ja info.