Hankemenetluse hea tava

Sillamäe linna "Hankemenetlusega seotud toimingute teostamise kord"

(1) Inventari ja kulumaterjali ostmisel või teenuste või ehitustöö hanke maksumuse korral ilma käibemaksuta alla 30 000 krooni tuleb võimaluse korral, lähtudes otstarbekuse printsiibist ja hanke objektist, hange dokumenteerida kirjalikku taasesitamist võimaldaval kujul (näiteks: hankija tellimus, pakkujate hinnapakkumised, muu kogutud teave inventari ja kulumaterjali hindade ja omaduste kohta, teostatud ehitustöö või teenuse või asja üleandmise- vastuvõtmise akt, arve, saateleht jmt).

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud juhtudel linnavara valitseja ei ole kohustatud järgima määruse paragrahvides 13 – 16 sätestatud tingimusi.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud hanketoimingute teostamiseks võib 

Sillamäe Gümnaasiumi hankemenetluse HEA TAVA