Turvalisuse tagamine

I Üldsätted

Käesolev juhend täiendab kooli kodukorras ja gümnaasiumi hädaolukorras tegutsemise plaanis sätestatud turvalisusega seotud tegevusjuhiseid.

Koolis on turvalisuse tagamiseks välja töötatud ja kehtivad Töökorralduse reeglid, Kodukord,  „Hädaolukorra lahendamise plaan”. “Kriisiolukorra plaan”,“Tulekahju korral tegutsemise plaan.”

Turvalise õpi- ja töökeskkonna tagamiseks on Sillamäe Gümnaasium lähtub järgmistest põhimõtetest ja on tarvitusele võtnud järgmised meetmed:

 1.1.      Sotsiaalne ja vaimne turvalisus:

1.1  Sotsiaalse ja vaimse keskkonna kujundamisel osaleb kogu koolipere,

1.2  koolis suunatakse kasutama õppimis- ja õpetamismeetodeid, mis arendavad õpilastes koostöö- ja suhtlemisoskusi sh sallivust,

1.3  õpilastega tegelevad mentorõpetajad ja klassijuhatajad,

1.4  kõigi õpilastega viiakse regulaarselt läbi arenguvestlused,

1.5  koolis töötab kooliõde,

1.6  õpilastel on võimalus näidata initsiatiivi, osaleda otsustamises ning tegutseda nii üksi kui ka koos kaaslastega,

1.7  koolis tegusteb Õpilasesindus, kes osaleb turvalise vaimse ja sotsiaalse mikroklima kujundamisel.

 

1.2.      Füüsilise turvalisuse tagamine

2.1  Koolis on nõuetele vastav tulekustutite arv, ATS süsteem töötab.

2.2  Õppetöö toimub tervisekaitse- ja ohutusnõuetele vastavates ruumides;

2.3  Koostatud on riskianalüüs ja sellele vastav tegevuskava;

2.4  õpilased kasutavad turvalist internetiühendust,

2.5  õpilastel on võimalus kasutada kooliraamatukogu;

2.6  ruumid, sisseseade ja õppevara on esteetilise väljanägemisega;

2.7  igal aastal toimuvad evakuatsiooniõppused;

2.8  koolimaja seintel ja siseruumides on paigaldatud õpilaste turvalisuse ja kooli vara säilimise tagamiseks  valvekaamerad;

2.9  koolis töötavad valvurid,

2.10 kool on ühinenud Liikuma kutsuvate koolide võrgustikuga ja koolis on olemas kehalise tegevuse ning tervislike eluviiside edendamise võimalused nii koolitundides kui ka tunniväliselt;