Kodukord

 

Hea gümnaasiumi õpilane!

Siin on abiks mõned vastused Sinu küsimustele, mis on seotud meie kooli kodukorraga.

Miks peaks täitma kodukorda? Vaata kodukorda siit

Miks peaks vahetama jalatseid?

Miks ei tohi koolipäeval suitsetada? Vaata tubakaseaduse punkte siit..

Miks ei tohi hilineda tundi?

Miks peaks õpilane ise vastutama oma õppimise eest?

 

VÄLJAVÕTE SILLAMÄE GÜMNAASIUMI KODUKORRAST

...

10. Nõuded õpilase käitumisele

10.1 Õpilane juhindub oma käitumises õigus-ja haldusaktidest, käesoleva kodukorra nõuetest ning gümnaasiumi õppekavas sätestatud alusväärtustest.

10.2 Gümnaasiumi õpilane käitub eetiliselt ning järgib üldtunnustatud väärtusi (viisakus, ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu).

10.3 Gümnaasiumi õpilane peab lugu kaasõpilastest ja koolitöötajatest, on viisakas, täidab lubadusi, järgib tervislikke eluviise, on loominguline, hoiab puhtust ja korda. Jälgib kõlbelisi tõekspidamisi ning häid käitumistavasid.

10.4 Käitumise hindamise kriteeriumid ja õpilase kohustused:

1)  viisakas suhtlemine -  tunnis, vahetunnis, garderoobis, võimlas, kaasõpilastega, õpetajatega, kõikide kooli töötajatega, kooli külalistega (tervitab), kasutab õpilasele sobivat sõnavara, on salliv ja abivalmis,

2)  töörahu hoidmine – täidab õpetaja korraldusi, laseb õpetajal õpetada ja kaasõpilastel õppida, ei tegele tunnis kõrvaliste asjadega, tunnis ei kasuta õppetööks mittevajalikke esemeid,

3)   õppeprotsessis aktiivne osalemine – õpilane tuleb kooli õigeaegselt, töötab tunnis kaasa, kodutööd on täidetud õigeaegselt, peab kinni reeglitest ja kokkulepetest,

4)   õppevahendite ja töökoha korrashoid – kannab koolis vahetusjalatseid , õpilasel on kaasas kõik vajalikud õppevahendid( ka spordiriided),  hoiab õppevahendid ja oma töölaua korras,

5)      koostöövalmidus – õpilane teeb koostööd õpetaja ja klassikaaslastega tunnis, osaleb tunnivälises tegevuses, erinevates grupitöödes ja projektitöös.