Tubakaseadus ja suitsetamine

Tubakaseadus

https://www.riigiteataja.ee/akt/903024?leiaKehtiv

Vastu võetud 04.05.2005

5. peatükk TUBAKATOOTE TARBIMISE KEELUD JA PIIRANGUD 

1. jagu Alaealisele kohaldatav keeld ja meetmed keelu tagamiseks 

§ 27.  Alaealisele kohaldatav keeld

  Alla kaheksateist aasta vanusel isikul (edaspidi alaealine) on suitsetamine või suitsuvaba tubakatoote tarvitamine keelatud.

§ 28.  Meetmed alaealisele kohaldatava keelu tagamiseks

 (1) Alaealisel on keelatud omandada ja omada tubakatoodet.

 (2) Keelatud on müüa tubakatoodet alaealisele. Selle keelu järgimiseks on müüjal õigus nõuda ostjalt tema isikut tõendava dokumendi esitamist ja keelduda tubakatoote müümisest, kui dokumenti ei esitata.

 (3) Täisealine ei tohi alaealisele tubakatoodet osta, pakkuda ega üle anda.

 (4) Alaealisele ei tohi müügiks pakkuda ega müüa tooteid, mille kuju sarnaneb tubakatoote omaga.

2. jagu Suitsetamiseks keelatud ja lubatud kohad 

§ 29.  Suitsetamiseks keelatud kohad

 Suitsetamine on keelatud:
 1) laste hoolekandeasutuse ruumides ja asutuse piiratud maa-alal;
 2) koolieelse lasteasutuse, põhikooli, gümnaasiumi, kutseõppeasutuse, huvikooli, avatud noortekeskuse või noorte püsilaager ja noorte projektlaager ruumides ning nende piiratud maa-alal;
 8) sportimiseks ettenähtud ruumis;
 9) riietusruumis ja tualettruumis, kui need ei ole erakasutuses;
 19) korterelamu koridoris, trepikojas ja korterelamu muus üldkasutatavas ruumis;

7. peatükk VASTUTUS NB 1 trahviühik on 4 eurot!

§ 44.  Alaealise kallutamine tubakatoote tarvitamisele

  Täisealise isiku poolt alaealise ahvatlemise, ähvardamise või muu teoga mõjutamise eest alustama või suurendama tubakatoote tarvitamist või tubakatoote tarvitamisest mitte loobuma – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

§ 45.  Tubakatoote käitlemisel vanusepiirangu rikkumine

 (1) Tubakatoote käitlemisel vanusepiirangu rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

 (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –karistatakse rahatrahviga kuni 2000 eurot.

§ 46.  Tubakatoote ostmine, pakkumine või üleandmine alaealisele

  Täisealise isiku poolt tubakatoote alaealisele ostmise, pakkumise või üleandmise eest, kui puudub käesoleva seaduse §-s 44 või 45 sätestatud väärteokoosseis, –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

§ 47.  Tubakatoote tarvitamine alaealise poolt

  Alaealise poolt suitsetamise või suitsuvaba tubakatoote tarvitamise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 10 trahviühikut.

§ 48.  Tubakatoote omandamine ja omamine alaealise poolt

  Alaealise poolt tubakatoote omandamise või omamise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 10 trahviühikut.

§ 49.  Suitsetamine selleks keelatud kohas

  Suitsetamise eest kohas, kus suitsetamine on keelatud, – karistatakse rahatrahviga kuni 20 trahviühikut. 

§ 50.  Suitsetamiskoha piiramise nõude rikkumine

 (1) Suitsetamise võimaldamise eest kohas, kus seaduse alusel ei ole suitsetamine lubatud, samuti suitsetamisruumile või suitsetamisalale kehtestatud nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

 (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 2000 eurot.