Sillamäe Gümnaasiumis valmis uus arengukava

Sillamäe Gümnaasiumil algab 2021. aastal uus, juba kolmas arengukava periood. Ligemale poole aasta jooksul on erinevad gümnaasiumi töörühmad ja huvigrupid arutanud uue arengukava olulisemaid teemasid. Uus arengukava periood on samuti nagu eelmise arengukava puhul viis aastat. Sillamäe Gümnaasiumi arengukavas on sõnastatud missioon, visioon ja põhieesmärgid aastateks 2021-2025 ning koostatud põhjalik tegevuskava. Oluliste väljakutsetena on välja toodud õpilaste arengu toetamine ja õpilaskonna senise arvu säilitamine (küll väikese languse tendentsiga). Samuti on kavas õppe- ja töökeskkonna parendamine ja infotehnoloogia pidev uuendamine. Suurt tähelepanu on pööratud õpetajate digivõimekuse ja keeleoskuse parandamisele. Endiselt on arengukavas olulisel kohal õpilaste üldpädevuste, sh ettevõtlikkuse arendamine ja eesti keele oskuse ja kultuuriteadlikkuse tõstmine. 

Uuel arengukava perioodil on kavas renoveerida kooli köök ja söökla. Samuti on vastavalt Sillamäe linna eelarve võimalustele kavas renoveerida spordirajatised - suur spordiväljak jooksuradadega ning pallimänguplatside väljak.

Arengukava kohta on andnud arvamuse gümnaasiumi õppenõukogu, hoolekogu ja õpilasesindus. Arengukava kinnitab Sillamäe linnavalitsus.

30.novembril esitatigi linnavalitsusele kinnitamiseks gümnaasiumi arengukava 2021-2025. Sillamäe Gümnaasiumi uue arengukava projektiga saab tutvuda gümnaasiumi kodulehel siin.

 

Gümnaasiumi õpetajad koos arendusjuhiga (keskel) uues olukorras arengukava arutamas (pilt on illustratiivne)