Üldtööplaan

Gümnaasiumi üldtööplaan lähtub

  • gümnaasiumi arengukavas püstitatud eesmärkidest,
  • eelmise õppeaasta sisehindamise tulemustest,
  •  õppeaasta eesmärkidest ja prioriteetsetest ülesannetest.

Üldtööplaan kinnitatakse gümnaasiumi õppenõukogu poolt enne õppeaasta algust. Üldtööplaani muudatused viiakse sisse ÕN koosolekutel.

ÜLDTÖÖPLAAN 2021-2022

  • Õppeaasta eesmärgid
  • ÕN tegevuskava

ÜLDTÖÖPLAAN 2020/2021

  • Õppeaasta eesmärgid
  • ÕN tegevuskava

ÜLDTÖÖPLAAN 2019/2020

ÜLDTÖÖPLAAN 2018/2019

 ÜLDTÖÖPLAAN  2017/2018

Õppeaasta 2016/2017 õa

 Õppeaasta 2015/2016 õa

Õppeaasta 2014/2015