Personalidokumendid

Õpetaja töö eriolukorras

Alates 16.märtsist 2020.a on Sillamäe Gümnaasium eriolukorra tõttu distantsõppel. Distantsõppe ajal on oluline infovahetus juhtkonna ja õpetajate vahel, eriti aga õpetajate ja õpilaste vahel. Allpool on toodud välja olulisemad juhendid ja soovitused õpetajatele distantsõppe perioodil.

 

Õpetaja amet

PGS  § 75.  Õpetajad [RT I, 11.07.2013, 1 - jõust. 01.09.2013]

 (1) Põhikoolis ja gümnaasiumis töötavad klassiõpetaja ja ühe või mitme õppeaine õpetaja.

 (2) Õpetaja põhiülesanne on toetada iga õpilase arengut ning aidata õpilasel kujundada huvi- ja võimetekohast õpiteed. Õpetaja ametialane kohustus on arendada oma kutseoskusi ja olla kursis haridusuuendustega.

 (3) Õpetaja tööaja arvestamise ja töötasustamise aluseks on ametikoht. Õpetaja tööaeg jaguneb vahetu õppekasvatustöö ja teiste, töölepingust, ametijuhendist ja töökorralduse reeglitest tulenevate või tööandja antud ülesannete vahel.

 (4) Õpetaja kvalifikatsiooninõudeks on vähemalt kõrgharidus ja käesoleva seaduse § 74 lõike 5 alusel kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele vastavad pedagoogilised kompetentsid. [RT I, 11.07.2013, 1 - jõust. 01.09.2013]

 

Riiklikud õigusaktid

Gümnaasiumi personalipoliitika dokumendid