Õppenõukogu teated


Õppenõukogu 1.-6/19/5

Hea õppenõukogu liige,
Kutsun Teid osalema õppenõukogu koosolekul 29.augustil algusega kl 10 ruumis 2.12.
ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKU PÄEVAKORD
0. Õppenõukogu 1.-6-19-4 otsuste täitmise ülevaade.
1. Õppe- ja kasvatustöö kvaliteet. Õpilaste tunnustamine.
1.1 Ettepanekud õpilaste tunnustamiseks 2018-2019 õa tulemuste põhjal 2.septembri aktusel.
1.2 Õpilastele tugi- ja toetusmeetmete määramise kohta nõutavate õpitulemuste saavutamiseks.
2. Õpilaste üleviimine järgmisesse klassi.
3. 2018/2019 õa Üldtööplaani täitmine.
4. 2019/2020 üldtööplaani kinnitamine.
5. Arvamuse andmine Sillamäe Gümnaasiumi õppekava muudatuste kohta.
6. Muud küsimused, informatsioon.

Õppenõukogu 1.-6/19/4

 

Õppenõukogu 1.-6/18/3

 Algus kl 10 , koht arvutiklass /ruum 3.16)

 Päevakorras: 

1.Arvamuse andmine SG Põhimääruse muudatustele.
2. Õppe- ja kasvatustöö kvaliteet. Ettepanekud toetusmeetmete rakendamise kohta.
3. Sillamäe Gümnaasiumi õppekava muudatused 2019/2020 õa.
4. Õpilaste vastuvõtu tingimused 2019.a
5. Sisehindamine. Töötajate rahuloluküsitlus.

 ____________________________________________________________

Õppenõukogu 1.-6/18/2e

Aeg: 2.-8.aprill 2019.

Hääletamine ja materjalid Stuudiumi keskkonnas

1. Arvamuse andmine Sillamäe Gümnaasiumi Arengukava 2016-2020 tegevuskava 2018.a täitmise aruande kohta.

______________________________________________________________

Õppenõukogu 1.-6/18/1
23. oktoober 2018 kl 10 Ruumis 2.12
PÄEVAKORD

  1. Õppe- ja kasvatustöö kvaliteet ja tulemuslikkus. meetmed õpilaste arengu toetamiseks.
  2. Arvamuse andmine Sillamäe Gümnaasiumi põhimääruse kohta.
  3. Õppetoolide tegevuskavad. 2018/2019 õa. Üldtööplaani muudatuste kinnitamine.
  4. Õppekava täitmine ja Sillamäe Gümnaasiumi lõpetamine.
  5. Muud küsimused ja informatsioon.

 _________________________________________________________________

Õppenõukogu 1.-6/17/5

30.08.2018, kl 10 Sillamäe Raamatukogu seminariruumis Viru pst 26.

PÄEVAKORD

1. Õppe- ja kasvatustöö kvaliteet. Meetmed õpilaste toetamiseks. Õpilaste tunnustamine.

1.1. 2017/2018 Õppe- ja kasvatustöö kvaliteet

1.2 Ettepanek õpilastele tugi- ja toetusmeetmete määramise kohta nõutavate õpitulemuste saavutamiseks.

1.3 Ettepanekud õpilaste tunnustamiseks 2017-2018 õa tulemuste põhjal.

2. Õpilaste üleviimine järgmisesse klassi.

3. Õpilaste avaldused üleminekuks mittestatsionaarsest õppest statsionaarsesse õppesse.

4. Arvamuse andmine 2017/2018 õa sisehindamise aruande kohta.

5. Arvamuse andmine õppekava muudatuste kohta.

6. 2018/2019 üldtööplaani kinnitamine.

7. Muud küsimused, informatsioon  

 
_________________________________________________________________