Õpetaja ülesanded

Sillamäe Gümnaasiumi

ÕPETAJA  AMETIJUHEND

 1. ÜLDSÄTTED

1.1. Sillamäe Gümnaasiumi (edaspidi gümnaasiumi) üha või kahe aine õpetaja juhindub oma tegevuses:

1.1.1. kehtivatest Eesti Vabariigi seadustest, haridusministri määrustest ja muudest õigusaktidest, gümnaasiumi direktori käskkirjadest, suulistest ja kirjalikest korraldustest ning juhistest;

1.1.2. gümnaasiumi põhimäärusest;

1.1.3. gümnaasiumi õppekavast;

1.1.4. gümnaasiumi arengukavast;

1.1.5. gümnaasiumi töökorralduse reeglitest;

1.1.6. gümnaasiumi kodukorrast,  päevakavast ja üldtööplaanist;

1.1.7. töölepingust ja käesolevast „Õpetaja ametijuhendist“;

1.2. Õpetaja järgib punktis 1.1. nimetatud õigusaktide ja tegevuskavade täitmist oma igapäevatöös ja jälgib neis tehtavaid muudatusi.

1.3 Õpetaja täidab õigel ajal ja täpselt tööandja seaduslikke korraldusi.

1.4 Õpetaja teeb oma ülesannete täitmiseks igapäevaselt koostööd gümnaasiumi õppealajuhataja, huvijuhi ja arendusjuhiga, samuti psühholoogi, teiste õpetajate  ja teiste gümnaasiumi töötajatega.

2. ÕPETAJA TÖÖ EESMÄRGID

2.1. Õpetaja lähtub oma töös ja tegevuses gümnaasiumi õppekavas sätestatust ja püüdleb õppekavas püstitatud sihtide ja eesmärkide täitmisele, mille tulemusena

2.1.1. toetatakse õpilaste kujunemist isiksuseks, jätkusuutlikuks ja oma perekonda väärtustavaks ja riigile lojaalseks kodanikuks;

2.1.2 arenevad õpilaste mõtlemisvõime, positiivne eluhoiak, kodumaa armastus ja lugupidamine teiste inimeste ja kogu eluslooduse vastu;

2.1.3 on gümnaasiumis kujunenud heatahtlik, demokraatlik, vaimselt ja füüsiliselt turvaline, õppimist ja õpilase arengut toetav õpikeskkond.

 

3. ÕPETAJA KOHUSTUSED JA ÜLESANDED

3.1 Õpetaja on gümnaasiumi pedagoogide meeskonna liige, osaleb aktiivselt koolielus ja kooliorganisatsiooni arendamisel.

3.2 Õpetaja planeerib ja analüüsib oma tööd, koostab vastavalt gümnaasiumi õppekavale oma ainetes kursuste programmid ja töökavad ning kooskõlastab need õppealajuhatajaga, koostab töökokkuvõtteid.

3.3. Õpetaja viib läbi õpilastega vahetut õppe- ja kasvatustööd, kasutades järgmisi võimalusi:

3.3.1. erinevate pedagoogiliste ja metoodiliste võtete kasutamine õppetunnis;

3.3.2. õppekäikude korraldamine vastavalt töökavale ja gümnaasiumi eelarvelistele võimalustele;

3.3.3. IKT ja meediavahendite kasutamine;

3.3.4. koolisisestes projektides osalemine;

3.3.5. koolidevahelistes ja rahvusvahelistes projektides osalemine.

3.4. Õpetaja juhendab õpilasi uurimistööde koostamisel ja kaitsmiseks ettevalmistamisel;

3.5. Õpetaja annab õpilastele tagasisidet ja hindab nende teadmisi ja arengut, kannab hinded e-kooli iga päev peale tundide läbiviimist.

3.6. Õpetaja võimaldab ainealast konsultatsiooni õpilastele vastavalt konsultatsioonide ajakavale.

3.7. Õpetaja koostab individuaalsed õppekavad erivajadustega sh andekatele õpilastele ja kooskõlastab need õppealajuhatajaga.

3.8. Õpetaja innustab, suunab ja juhendab õpilasi õppetunnis, samuti olümpiaadidel, võistlustel ja konkurssidel osalemiseks ettevalmistumisel.

3.9 Õpetaja analüüsib enda ja õpilaste arengut ja selle tulemusi, koostab kord poole aasta jooksul kirjaliku eneseanalüüsi ja esitab selle arenguvestlusele kutsumisel  ja tagasiside saamiseks tööandjale.

3.10. Õpetaja kujundab õpilastes õpi- ja tööharjumusi ning kasvatab neis enesedistsipliini.

3.11. Õpetaja motiveerib ja tunnustab õpilasi ning teeb ettepanekuid juhtkonnale õpilaste tunnustamiseks või mõjutamiseks.

3.12. Õpetaja hoiab korda ja tagab turvalisuse tunnis, väljasõitudel ja kooli üritustel.

3.13. Õpetaja jälgib õpilaste tervislikku seisundit ja vajadusel õpilase tervisliku seisundi märgatava halvenemise korral teatab olukorrast gümnaasiumi kantseleisse.

3.14. Õpetaja tegutseb aktiivse meeskonnaliikmena, osaledes

3.14.1. õppenõukogu koosolekutel;

3.14.2. lastevanemate koosolekutel;

3.14.3. oma õppevaldkonna töönõupidamistel ja teiste töögruppide töös;

3.14.4. gümnaasiumi arendustegevuses sh gümnaasiumi arengukava koostamisel;

3.14.5. arenguvestlusel;

3.14.6. koolitustel;

3.14.7  gümnaasiumi enesehindamises ja kvaliteedikindlustamise protsessis;

3.15. Õpetaja täidab töö üldisest iseloomust ja gümnaasiumi sisemisest töökorraldusest tulenevaid ülesandeid sh korrapidamine, osalemine gümnaasiumi üritustel, õppekäikudel jt õppekavajärgsetel väljasõitudel õpilastega.

3.16. Õpetaja tutvustab õpilastele praktilisteks ja laboratoorseteks töödeks kehtestatud ohutustehnika nõudeid, jälgib ja nõuab nende täitmist.

3.17. Õpetaja on kohustatud kinni pidama gümnaasiumi päevakavast ja õppeperioodideks planeeritud tunnijaotusest.

 

4. ÕPETAJA ÕIGUSED JA VASTUTUS

4.1. Õpetajal on õigus:

4.1.1. osaleda gümnaasiumi arendustegevuses, õppenõukogu töös, töörühmade ja komisjonide töös;

4.1.2. arengu- ja tulemusvestlusele;

4.1.3. teha juhtkonnale soovitusi ja ettepanekuid töö paremaks organiseerimiseks;

4.1.4. pöörduda nõustamiseks direktori või direktori poolt määratud koolitöötaja poole;

4.1.5. valida õppevormid ja –meetodid õppe-eesmärkide täitmiseks;

4.1.6. nõuda tööandjalt tööks vajalike töövahendite olemasolu ning töötingimuste tagamist;

4.1.7. paluda tööandjalt ja kolleegidelt abi kooli ürituste ja väljasõitude korraldamisel;

4.1.8. saada vajadusel täienduskoolitust;

4.1.9. keelduda lepinguvälisest tööst, mille tegemiseks ta ei ole saanud väljaõpet;

4.1.10. saada informatsiooni teda puudutava töö või töökorralduse kohta; 

4.1.11. viibida juures tema isikuga seotud küsimuste arutelul (v.a juhul kui lapsevanem sellest kategooriliselt keeldub).

4.2. Õpetaja vastutab:

4.2.1. gümnaasiumi õppekava üldosa ja oma aine töökava täitmise eest;

4.2.2. tema kätte usaldatud gümnaasiumi ruumide korrashoiu, vara säilimise ja sihipärase kasutamise eest.

4.2.3. distsipliini eest tunnis;

 5. ÕPETAJALE ESITATAVAD NÕUDED

Õpetaja

5.1. kutsekvalifikatsioon vastab haridus- ja teadusministri määruses nr 65 Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded prg 22 esitatud nõuetele;

5.2 osaleb aktiivselt meeskonnatöös;

5.3. tegeleb regulaarselt enesetäiendamisega;

5.4. on tasakaalukas ja tolerantne igas olukorras, austab oma kolleegide, õpilaste ja nende vanemate õigusi ja vabadusi;

5.5. kasutab korrektset keelt kõnes ja kirjas, väljendab end selgelt ja arusaadavalt, kasutab viisakat ja empaatilist suhtlemishoiakut;

5.6. on gümnaasiumile  Tööandjale, toetab kolleege ja lähtub oma töös gümnaasiumi huvidest.

6. LÕPPSÄTTED

6.1. Õpetaja vastutab käesoleva ametijuhendiga temale pandud kohustuste ja tööülesannete täitmata jätmise eest seaduse, haldusaktiga või kooli sisemise aktiga sätestatud korras.

6.2. Õpetaja ametijuhend vaadatakse üle iga õppeaasta esimese õppeveerandi jooksul ja selles võib vastastikusel kokkuleppel teha muudatusi ja parandusi nii tööandja kui õpetaja ettepanekul.

6.3. Õpetaja ametijuhend kuulub lahutamatu osana töötaja töölepingu juurde ja on koostatud kahes identses eksemplaris, kummalegi osapoolele üks.