Õppimine mittestatsionaarses õppevormis

Sillamäe Gümnaasiumis on vastavalt põhimäärusele võimalik lisaks statsionaarsele õppevormile 2013/2014 õppeaastal õppida ka mittestatsionaarses õppevormis.

Gümnaasiumi mittestatsionaarses õppes:
-on loodud põhikooli lõpetanud noortele võimalus keskhariduse omandamiseks
-omandavad õppijad haridust vastavalt oma võimetele, vajadustele ja võimalustele.

Mittestatsionaarne õpe on täiskasvanud õppijatele suunatud õpe, kus lisaks õppetundidele koos õpetajaga on suur tähtsus ka iseseisval õppimisel ja õppimisel e-õppe kursustel.

Kokku peab õpilane omandama õpitulemused 72 kursuse mahus. Kohustuslike ainete hulka ei kuulu kehaline kasvatus.

Mittestatsionaarses õppes võib õppida ka üksikuid õppeaineid. Üksikuid õppeaineid õppiva õpilase koormus määratakse kindlaks igaks õppeaastaks individuaalse õppekavaga.

Mittestatsionaarses õppes gümnaasiumi lõpetajale antakse riiklik gümnaasiumi lõputunnistus ja lõpetajatel on võimalik jätkata haridusteed nii rakenduskõrgkoolis kui kutsekoolis.

Töötaval õpilasel on õigus saada tööandjalt õppepuhkust. Mittestatsionaarses õppes õppivatel õpilastel on üks kord kolme aasta jooksul õigus võtta õppetööst üks aasta puhkust.

Õppijatele luuakse tingimused oma õpingute kavandamiseks vastavalt tema võimalustele. Aitame koostada õppijale isikupärane õpistiili ja ajagraafiku. Õppetöö toimub kuni kolmel päeval nädalas kell 08.05–16.20.

Täiendav info:
Sillamäe Gümnaasium Viru 26,
Sillamäe Tel 39 29047
e-post: direktor@sillamaegymn.edu.ee