Õpetaja töökava

Õpetaja töökava on ainekava alusel koostatud konkreetse aine, kursuse teemade kalenderplaan, mis koostatakse õpetaja poolt konkretse õppegrupi või individuaalse õpilase õpetamise planeerimiseks.

Töökavast õppekavas ptk 9:

9. Õpetaja töökava koostamise põhimõtted

9.1 Õpetaja töökava koostatakse kooli õppekava ainekavade alusel lähtudes gümnaasiumi õppekavas olevates ainekavades sätestatud põhimõtetest.

9.2 Õpetaja töökava koostamise eesmärgiks on kirjeldada taotletavate õpitulemusteni jõudmist.

9.3 Õpetaja töökavas toob õpetaja esile õppe sisu ja õpitulemuste jaotumise õppe käigus.

9.4 Töökava on tegevuskava, mis kajastab üldpädevuste kujundamist,õpitulemusi, ajakulu, õppe sisu ja õppetegevusi, lõimingut .

9.5 Õpetaja töökava koostatakse gümnaasiumis enne uue kursuse algust.

9.6 Õpetaja töökava on kõigile asjast huvitatutele, sh õpilastele kättesaadav uue kursuse või õppeveerandi esimesest päevast alates.

9.7 Õpetaja töökava koostamist ja täitmist nõustab kooli õppealajuhataja.

9.8 Õpetaja töökava vormi kehtestab direktor.

9.9 Õpetaja töökavas esitatavad andmed:

1) õppe-eesmärgid, sh üldpädevuste saavutamisega seotud eesmärgid;

2) taotletavad õpitulemused;

3) meetodid, tegevused;

3) ajaline plaan õppetunni ja/või nädalate kaupa;

4) tunnis/nädalas läbitavad teemad, alateemad;

5) olulised mõisted;

6) lõiming;

7) kasutatav õppevara;

8) tagasiside ja hindamine;

9) õpetamise ja hindamise erisused.