Sillamäe Gümnaasiumi Õpilasesindus Viljandi Riigigümnaasiumis

Sillamäe Gümnaasium ja Viljandi Riigigümnaasium on samavanused- mõlemad alustasid tööd uute kaasaegsete gümnaasiumidena 2012.a 1.septembril.

Eelmisel õppeaastal käisid Viljandi Riigigümnaasiumi õpilased külas Sillamäel ja sellel aastal, 10.oktoobril sai teoks meie õpilasesinduse külaskäik Viljandissse. Õpilastega olid kaasas huvijuht Lada Fomicheva, eesti keele õpetaja Galina Shutikova ja projektijuht Katerina Gorobets.

Meie õpilaste vastuvõtt oli väga hästi korraldatud.  Viljandi Gümnaasiumis ootas meid soe vastuvõtt. Meie gümnaasiumi õpilastel oli võimalus osaleda ühiskonnaõpetuse tunnis koos gümnaasiumi 10. klassiga. Meie õpilastele demonstreeriti erinevad võimalusi, kuidas saab IT vahendite abil efektiivselt kinnistada kursuse jooksul omandatud teadmisi. Seejärel toimus Sillamäe ja Viljandi gümnaasiumide õpilasesinduste kohtumine. Teemadeks olid: õpilasesinduse valimissüsteemid, õpilasesinduse töökorraldus, ürituste ja projektide kavandamine ja läbiviimine õpilasesinduse osalemisel, õpilaste probleemide lahendamine läbi õpilasesinduse, õpilasesinduse koostöö kooli administratsiooniga (sh õpilasesinduse mentor, huvijuht), õpilasesinduse välissuhtlus.

Kahe õpilasesinduse kogemuste vahetamine oli väga intensiivne ja kõikidele osalejatele kasulik. Kohtumisel Viljandi Gümnaasiumi direktoriga arutleti erinevate hindamissüsteemide eeliseid ja puudusi ning erinevaid gümnaasiumi õppekava läbimise võimalusi (veerandid, tsüklid, kursused). Viljandi Gümnaasiumi vene keele õpetajaga arutasime, millised probleemid tekivad õpilastel võõrkeele õppimise käigus, kui nendel puudub keelekeskkond väljaspool kooli (nt Viljandis puudub võimalus suhelda vene keeles). Arutelu käigus pakuti välja terve rida meetmeid, mis aitaksid kaasa võõrkeele õppimisele läbi suhtlemispraktika. Lepiti kokku, et tehakse edaspidigi koolidevahelist koostööd antud valdkonnas. Projektijuhtide kohtumisel vahetati ideid, missugused õppekäigud ja üritused aitavad kõige paremini kaasa noorte mitmekülgsele arengule. Linnaekskursioonil tutvusime Viljandi ajaloo ja arhitektuuriga. Lisaks gümnaasiumile külastati ka Olustvere turismikeskust, kus tutvuti orduaja lõpul ehitatud mõisa ajalooga. Käidi Leivakojas leivaküpsetamist uurimas ja eesti rahva traditsioonilist elulaadi tundma õppimas.

 Kogu päeva said meie õpilased suhelda eesti keeles. Visiidi käigus genereeriti palju häid ideid. Loodame, et kahe gümnaasiumi vahel koostöö jätkub ja kestab kaua.

Katerina Gorobets,

projektijuht