ÕN dokumentide arhiiv

Tegevuskavad

 

KUTSED

KUTSE ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKULE
 Palun osaleda 2014-2015 õppeaasta II õppenõukogul (1.-6/14/2)
21.oktoobril kl 10-11.30 Sillamäe Gümnaasiumis ruum A1
 
Päevakord
1) Õppenõukogu esimehe ja õppenõukogu sekretäri valimine.
2) Õppe- ja kasvatustöö kvaliteet. I veerandi kokkuvõte. (õppealajuhataja, klassijuhatajad)

3) Üldtööplaani muudatused. Õppenõukogu 2014-2015 õa tegevuskava muudatused.

4) Kodukorra muudatused.

5) Põhimääruse muudatused.

6) Mittestatsionaarse õppevormi õppekava.
7) Üleminekueksamite ja tasemetestide korraldus.

8) 2015 eelarve kava.

9) Arengukava täitmine 2014a. (arendusjuht, õppealajuhataja)
10) INFO
 • individuaalsete õppekavade täitmine (eelmise õppeaasta 2-listele määratud IÕK-d)
 • õppematerjalide konkurss
 • remondiuudised (majandusjuhataja)
 • koolielu reguleerivad dokumendid (arendusjuht)

Lugupidamisega
Arno Kaseniit
direktor

_______________________________________________________________________________________________________________

Palun osaleda  Sillamäe Gümnaasiumi Õppenõukogu koosolekul

 19.juunil kl 10-12 gümnaasiumi aulas

 Päevakord

 1) Õppe- ja kasvatustöö kvaliteet 2013/2014 õppeaastal. Õpilaste toetamiseks vahemikus (06.06-18.06) rakendatud meetmete tulemused.

2) Õpilaste tunnustamise kuld- ja hõbemedaliga, kiituskirjaga.

3) Gümnaasiumi lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmine.

4) Arvamuse andmine õppekava muudatustele (I lugemine).

5)  Informatsioon:

 • õpilaste vastuvõtt 10.klassi
 • töökorraldus suvevaheajal
 • koolimaja remont

 Arno Kaseniit

Õppenõukogu esimees

_______________________________________________________________________________-

Palun osaleda  Sillamäe Gümnaasiumi Õppenõukogu ÕN 1.-6-13/4 koosolekul

29.mail kl 15-16 ruum 232

 Päevakord

 1) Õppe- ja kasvatustöö kvaliteet  2013/2014 õppeaastal. Meetmed õpilaste toetamiseks.

2)  2013/2014 õa üldtööplaani muudatuste kinnitamine.

3)  Sillamäe Gümnaasiumi palgakorraldus. Arvamuse andmine palgajuhendi kohta.

4) Õpetajate tunnustamine  2013/2014 õa tulemuste põhjal. Arvamuse andmine.

5)  Informatsioon:

 • „Eesti keeles ainete õpetamine“  õpilaste küsitluste tulemused.
 • Projektitegevus 2013/2014 õa
 • Õppeperioodi lõpetamine
 • Gümnaasiumi remondi II etapp
 • Muu informatsioon

 

Arno Kaseniit

Õppenõukogu esimees

_________________________________________________________________________________________________

Palun osaleda 12.02.2014.a

ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKUL

Päevakord

 1) Õppetöös osalemise probleemidega õpilaste ärakuulamine ja meetmete kavandamine õpilaste toetamiseks.
2) Arvamuse andmine õppekava muudatuste kohta (uurimistööde koostamise juhend, hindamine, ainekavad).

3) Õppenõukogu poolt püstitatud 2013/2014 õa eesmärkide ülevaatamine ja üldtööplaani muudatuste kinnitamine.

4) Õppekvaliteet I poolaastal. Meetmed õpilaste toetamiseks.

5) Eelmises ÕN-s käinud õpilaste toetamise tulemused.

6) Informatsioon:

 • Palgakorraldus alates 1.jaanuarist 2014
 • Gümnaasiumi remondi II etapp
 • koolitused II poolaastal
 • klassijuhataja töö ümberkorraldused
 • muu informatsioon

Arno Kaseniit

Õppenõukogu esimees

 

____________________________________________________________________________________________

Head õppenõukogu liikmed!

Palun osaleda 27.detsembril kl 10-12

ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKUL

PÄEVAKORD

 1. Õppe-kasvatustöö tulemused I poolaastal (õppealajuhataja, klassijuhatajad)

1.1. Individuaalsete õppekavade täitmine (õppealajuhataja, klassijuhatajad, aineõpetajad).
1.2 Õpilastele rakendatavate toetusmeetmete rakendmine (klassijuhatajad, psühholoog). Kutsutud õpilaste ärakuulamine.

2. Õppekava muudatused, valikkursused II poolaastal (õppealajuhataja, õppetoolide juhatajad).

3. 2013/2014 õa Üldtööplaani muudatuste kinnitamine (õppealajuhataja, õppetoolide juhatajad).

4. Töökorralduse ja- tasustamise põhimõtted alates 1.jaanuarist 2014.a.(direktor).

5. Informatsioon ja arutelu:

 • Õpetajate arenguprogrammi rakendamine 2013/2014 õa (arendusjuht).
 • Olümpiaadid, andekate õpilaste toetamine (õppetoolide juhatajad).
 • Projektid, noorsootöö ja huvitegevus üldpädevuste arendamisel 2013 ja 2014.a (huvijuht, õppetoolide juhatajad).
 • Gümnaasiumi heategevusaktsioonid ja abivajajate toetamine.(huvijuht)

Arno Kaseniit

Õppenõukogu esimees