Sillamäe Gümnaasium kuulutas välja konkursi „Hea Tegu 2014“

Sillamäe Gümnaasiumi konkursi „Hea Tegu 2014“

JUHEND

1. Konkursi eesmärgid:

1.1 Esile tõsta Sillamäe linna  tublisid inimesi, kes oma eeskuju või tegevusega on:

 • ·         innustanud õpilasi (noori)  saavutama võimetekohaseid õpitulemusi;
 • ·         motiveerinud noori muutma oma käitumist;
 • ·         sekkunud halva käitumise või ohtliku situatsiooni peatamiseks;
 • ·         aidanud kaasa noorte positiivse minapildi kujunemisele ning  pälvinud sellega lugupidamise kolleegide, noorte ja lastevanemate seas;
 • ·         korraldanud üritusi, aktsioone või muid üritusi, mis toetavad abivajajaid või nõrgemaid;

1.2 Saada tagasisidet Sillamäel laste ja noortega tegelevate asutuste ja organisatsioonide tegevusest ja panusest laste ja noorte kasvatamisel ja harimisel;

1.3 Analüüsida ja üldistada head kogemust ning seada seda eeskujuks;

1.4 Tunnustada inimesi, kes toetavad ühiskonnas üksteise vastu lugupidavat käitumist ja heatahtlikku suhtumist.

2. Kandidaatide esitamine

2.1. Kandidaate võivad konkursile esitada

 • kohaliku omavalitsuse asutused ja nende töötajad,
 • koolid, lasteaiad, koolitöötajad, õpilased, vanemad,
 • ettevõtjad,
 •  kolmanda sektori esindajad,
 • teised head tegu märganud inimesed ja organisatsioonid;

2.2. Ettepanekute esitamise tähtaeg on 17.veebruaril 2015.

2.3. Ettepanek tuleb esitada kas allkirjastatuna paberkandjal  (Viru 26, Sillamäe)  või elektrooniliselt digitaalselt  allkirjastatuna elektronposti aadressil  kantselei@sillamaegymn.edu.ee käesoleva juhendi lisas toodud  vormil järgmiste andmetega:

 • kandidaadi nimi ja kontaktandmed;
 • hea teo kirjeldus (lühikirjeldus, milles tegu seisnes ja millised olid tulemused);
 •  ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed.

3. Kandidaatide hindamine

3.1. Kandidaatide hindamisel on aluseks tegu, mis on kõige rohkem mõjutanud noorte hoiakuid, väärtuste ja üldinimlike omaduste kujunemist.

3.2. Väljapaistvamad head teod selgitab esitatud ettepanekute seast välja komisjon.

3.3. komisjoni konkursi “Hea Tegu 2014” võitja ning esitatud  kandidaatide tunnustamine ja heade tegude tutvustamine toimub Sillamäe Gümnaasiumis Eesti Vabariigi aastapäeva pidulikul aktusel.

4. Konkursi tulemuste avalikustamine konkursi „Hea Tegu 2014“  tulemused ja konkursile esitatud head teod  avalikustatakse Sillamäe Gümnaasiumi veebilehel ja ajakirjanduses.


LOE VENE KEELES SIIN