Lõputunnistuse ja hinnetelehe duplikaadi taotlemine

KOOLI LÕPUTUNNISTUSE JA HINNETELEHE DUPLIKAADI TAOTLEMINE JA VÄLJASTAMINE

Sillamäe Gümnaasiumist saab taotleda kaduma läinud või rikutud lõputunnistuse ja hinnetelehe duplikaadi väljastamist.

Taotleda saab nii Sillamäe Astangu koolist saadud lõputunnistuse ja hinnetelehe (õppimine kuni 31.08.2012) kui ka Sillamäe Gümnaasiumist saadud lõputunnistuse ja hinnetelehe (õppimine alates 01.09.2012) duplikaate.

Vormistamine on tasuta.
Maksimaalne vormistamise aeg kuni 30.päeva.

Allkirjastatud taotlus vormistatakse ja esitatakse Sillamäe Gümnaasiumi kantseleisse paberil või elektrooniliselt e-postile:  kantselei@sillamaegymn.edu.ee (NB! digitaalallkirjaga).

Taotluse planki saab alla laadida siin või väljastatakse kooli kantseleis.

Vastavalt «Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid» määrusele, vastuvõetud 13.08.2010 nr 113, peatükk 5, §19 on Sillamäe Gümnaasiumil õigus lõputunnistuse või hinnetelehe duplikaadi väljaandmisest keelduda, juhul kui:duplikaadi taotleja on esitanud tahtlikult valeandmeid; puuduvad arhiivimaterjalid algdokumendi väljaandmise kohta; algdokumendi tekst on muutunud raskesti loetavaks; tuvastatakse algdokumendi vormistamise ebatäpsus või algdokumendile kantud andmete ebaõigsus; algdokument on hävinud, kadunud või ära varastatud; algdokument on legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega (apostille’ga) õigusaktides sätestatud korras.

Lähemalt määrusega saab tutvuda siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/111092012010.

Direktori otsus duplikaadi väljaandmisest keeldumise kohta vormistatakse kirjalikult ning tehakse duplikaadi taotlejale kirjalikult teatavaks viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.