Hoolekogu koosolekud

 Hoolekogu koosolekute toimumine ja päevakord

Toimumise aeg Hoolekogu number Päevakord
28.04.2021 1.-7/20/4 Päevakord:
1. Gümnaasiumi direktori ettekanne gümnaasiumi tegevusest 2020/2021 õa.
2. Ülevaade õpilaste vastuvõtu kohta 2021/2022 õ.a. 10.klassi.
3. Arvamuse andmine 2021/2022 õa. gümnaasiumi õppekava muudatustele.
4. Hoolekogu 2020-2021 tegevuskava.
5. Muud küsimused.
23.02.2021 1.-7/20/3 Päevakord:
1. Gümnaasiumi direktori ettekanne gümnaasiumi tegevusest 2020/2021 õa.
2. Arvamuse andmine gümnaasiumi Arengukava 2016-2020 a tegeveuskavale 2020.a.
3. Arvamuse andmine gümnaasiumi 2020. a tegevusaruandele.
4. Arvamuse andmine gümnaasiumi kodukorra muudatustele.
5. Arvamuse andmine gümnaasiumi õppekava muudatustele.
6. Hoolekogu 2020-2021 tegevuskava muudatused.
7. Muud küsimused.
04.11.2020 1.-7/20/2 Päevakord:
1. Direktori ülevaade 2020-2021 õa õppe- ja kasvatustegevusest.
2. Arvamuse andmine Sillamäe Gümnaasiumi arengukava 2021-2025 kohta.
3. Arvamise andmine Sillamäe Gümnaasiumi kodukorra muudatuste kohta.
4. Muud küsimused.
23.09.2020 1.-7/20/1 Päevakord:  
1. Gümnaasiumi direktori ettekanne uue õppeaasta alustamisest ja olukorrast gümnaasiumis.
2. Arvamuse andmine Gümnaasiumi 2016-2020 a sisehindamise aruandele.
3. Arvamuse andmine gümnaasiumi 2021. a eelarve kavale.
4. Gümnaasiumi Arengukava 2021-2025
5. Hoolekogu 2020-2021 tegevuskava.
6. Muud küsimused
05.02.2020 1.-7/19/3 Päevakord:
1. Direktori ettekanne  tegevuse ja olukorra kohta 2019/2020 õa.
2. Arvamuse andmine Sillamäe Gümnaasiumisse õpilaste kooli vastuvõtmise korra kohta.
3. Arvamuse andmine õpilastega arenguvestluse läbiviimise korra kohta.
4. Hoolekogu tegevuskava täpsustamine.
5. Muud küsimused.
04.12.2019 1.-7/19/2

Päevakord:                                                                                                          1.  Direktori ettekanne Sillamäe Gümnaasiumi tegevuse ja olukorra kohta 2019-2020 õa.                                                                                                          2. Turvalisuse, ohutuse ja positiivse mikrokliima tagamise meetmed Sillamäe Gümnaasiumis. Arvamuse andmine gümnaasiumi kodukorra kohta.                      3. Hoolekogu tegevuskava täpsustamine.                                                            4. Muud küsimused.

31.10.2019 1.-7/19/1

Päevakord:  
1. Direktori ettekanne Sillamäe Gümnaasiumi tegevuse ja olukorra kohta 2019-2020 õa.                                                                                                          2. Arvamuse andmine SG õppekava muudatuste kohta.                                          3. Hoolekogu tegevuskava täpsustamine.                                                            4. Muud küsimused.

Toimumise aeg

Hoolekogu nr

 Päevakord

12.12.2018

1.-7/18/2

Päevakord

 1) Ülevaade gümnaasiumi tegevusest 2018/2019 õa I poolaastal.
2) Arvamuse andmine Sillamäe Gümnaasiumi põhimääruse muudatuste kohta.
3) Arvamuse andmine Sillamäe Gümnaasiumi kodukorra muudatuste kohta.
4) Hoolekogu tegevuskava 2018-2019 täpsustamine.
5) Muud küsimused

05.09.2018

1.-7/18/1

 Päevakord

1. Ülevaade Sillamäe Gümnaasiumi tegevuse kohta 2017/2018 õa
2. Ülevaade valmisolekust 2018/2019 õppeaastaks.
3. Arvamuse andmine Sillamäe Gümnaasiumi õppekava muudatuste kohta.
4. Arvamuse andmine Sillamäe Gümnaasiumi Arengukava 2016-20120 muudatuste kohta.
5.Arvamuse andmine gümnaasiumi 2019.a eelarvekava kohta.
6. Hoolekogu töökava vastuvõtmine.
7. Muud küsimused.

 

 1.-7/17/

 

 

1.-7/16/

 

 

1.-7/16/

 

 

 

1.-7/15/

 

08.02.2016

1.-7/15/2

1) Sillamäe Gümnaasiumi hoolekogu esimehe valimine
2) Arvamus põhimääruse muudatuste kohta
3) Ülevaade Gümnaasiumi tegevustest
4) Arvamuse andmine õppekava muudatuste kohta
5) Hoolekogu tööplaani kinnitamine

28.09.2015

1.-7/15/1

1) Sillamäe Gümnaasiumi õppekava muudatused.
2) Sillamäe Gümnaasiumi sisehindamise aruanne 2012-2015.
3) Sillamäe Gümnaasiumi Arengukava 2016-2020
4) Kodukorra muudatused. Õpilasstipendium
5) Muud küsimused.
Ettevõtlik kool

22.04.2015

1.-7/14/5e

1. Arvamuse andmine “Arengukava 2013-2015  tegevuskava täitmine 2014.a” kohta.

13.04.2015

1.-7/14/4e

1.Arvamuse andmine Sillamäe Gümnaasiumi põhimääruse muudatuste kohta.

 17.02.2015

 1.-7/14/3e

 1.Sillamäe Gümnaasiumi hoolekogu esimehe valimine.

11.02.2015

1.-7/14/2

1.      Uue hoolekogu koosseisu tutvustamine,
2.      Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine,
3.      Hoolekogu sekretäri ja protokollija valimine,
4.      Uue hoolekogu tegevuskava kinnitamine,
5.      Arvamuse andmine Sillamäe Gümnaasiumi põhimääruse muudatuste kohta,
6.    Ülevaade gümnaasiumi 2014-2015 õppeaasta I pa tegevuse ja remondi kohta,
7.      Üevaade 2015 eelarve ja kavandatavate investeeringute kohta 2015,
8.      Muud küsimused.

17.12.2014

1.-7/14/1

1. Arvamuse andmine põhimääruses sisseviidud muudatuste kohta