Õpetaja arenguvõimalused

Sillamäe Gümnaasium analüüsis oma tugevusi ja parendusvaldkondi: muutuv õpikäsitus eeldab ka muutusi koolikultuuris

 Margus Saks, Tiia Listar

 Käesoleva õppeaasta sügisel viisime Sillamäe Gümnaasiumis läbi Innove ja ESFi rahastatud „Sillamäe Gümnaasiumi eneseanalüüsi ning arendusprojekt muutuvat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks" projekti.  Projekt oli kahe osaline. Projekti esimese osa jooksul viisime majavälise Tartu Ülikooli haridusnõustajate meeskonna abil läbi Sillamäe Gümnaasiumi kriitilise sõbra programmi, mille jooksul kaardistasime meie gümnaasiumi õppekeskkonna ja koolitöötajate arengupotentsiaali muutuva õpikäsituse rakendamisel.  Projekti teises osana veetsime novembrikuus Tartus kaks kogemuste vahetamise, õppimise ja koostööpäev, mille viisime läbi Tartu Kristjan jaak Petersoni Gümnaasiumis ja TÜ eetikakeskuses.

Loe artiklit edasi siin...

Sillamäe Gümnaasiumi pedagoogiline konsteptsioon

 Õppimine laiendab põhikoolis omandatut ning põhineb väärtustel, millest lähtub elukestev õpe:

Vastutus – inimesed mõistavad, et õppimine ja enesearendamine on nende endi teadlik valik ja vastutus.

Vajadused – õpe lähtub õppija huvidest ja võimetest, toetab tema arengut ja arvestab tööturu vajadusi.

Võimalused – elukestva õppe süsteem pakub inimestele kvaliteetseid, kaasaegseid, paindlikke ja õppija erivajadusi arvestavaid õpivõimalusi.

 

Õpetajate areng on oluline ressurs ja komptents, millest sõltub õpilase arengukeskkonna kvaliteet

  • Koolitused
  • Konverentsid
  • Üritused õpetajatele