Sillamäe Gümnaasium

Spordipäev 2020

Eesti keele nädal

previous next

Head jõuluaega, head koolivaheaega!

Eesti keel

Sillamäe Gümnaasium on olnud detsembrikuus distantsõppel. 22.detsembril on II õppeveerandi viimane koolipäev. Olete olnud tublid õppijad, oleme saanud kõik teadlikumaks iseseisvast õppimisest ja töötamisest. Loodame, et igaüks on saanud õppida omas tempos ja õpetajad on olnud tähelepanelikud ja abivalmid.

Saabunud on talv, käes on jõuluaeg. Soovin kogu kooliperele rahulikke jõule ja toredat aastavahetust. Kohtume taas 11.jaanuaril, juba uuel 2021.aastal.

Arno Kaseniit

direktor

Uued piirangud koolidele. Gümnaasium jätkab distantsõppega

Eesti keel

Head õpilased, vanemad, koolitöötajad!

Vabariigi Valitsus otsustas 14.–31. detsembrini kehtestada täiendavad piirangud üldhariduskoolidele, kutseõppeasutustele ja kõrgkoolidele.
Noorsootööle, huvitegevusele ja -haridusele ning täienduskoolitusele ja täiendõppele kehtivad täiendavad piirangud 14. detsembrist 3. jaanuarini.

Sillamäe Gümnaasiumi pedagoogiline konverents 2020

Sillamäe Gümnaasiumi õpetajad väärtustavad nii õpetamist kui õppimist. Õppida saab ka kogemusi vahetades ehk jagades parimaid praktikaid. Üks võimalus kogemustest rääkida on korraldada konverents-seminar. Järjekordne pedagoogide konverents toimuski 10.detsembril. Juba IV konverentsi teemaks oli "Minu distantsõppe kogemus".

Seekord toimus konverents nn hübriidformaadis ehk osa võttis konverentsist osa vahetult kooliaulas, teine osa aga veebiteel. Konverentsi valmistas ette ja viis läbi gümnaasiumi metoodikanõukogu.

Eesti keel

Sillamäe Gümnaasiumis valmis uus arengukava

Eesti keel

Sillamäe Gümnaasiumil algab 2021. aastal uus, juba kolmas arengukava periood. Ligemale poole aasta jooksul on erinevad gümnaasiumi töörühmad ja huvigrupid arutanud uue arengukava olulisemaid teemasid. Uus arengukava periood on samuti nagu eelmise arengukava puhul viis aastat. Sillamäe Gümnaasiumi arengukavas on sõnastatud missioon, visioon ja põhieesmärgid aastateks 2021-2025 ning koostatud põhjalik tegevuskava. Oluliste väljakutsetena on välja toodud õpilaste arengu toetamine ja õpilaskonna senise arvu säilitamine (küll väikese languse tendentsiga).

Sillamäe Gümnaasium läheb alates 30.novembrist üle distantsõppele

Eesti keel

Lähtudes Vabariigi Valitsuse19.augusti korralduses nr. 282 ja 23.novembri korralduses nr 417 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud" ja Terviseameti 23.novembri korralduses nr 1.1-15/20/11 ja Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitustes toodud nõuetest, korraldab Sillamäe Gümnaasium õppetöö ümber- alates 30.novembrist minnakse üle distantsõppele. 

Jõuluaja ja aastavahetuse koolivaheaeg toimub vastavalt HTM ministri määrusele 23.detsembrist 2020 kuni 10.jaanuarini 2021.a.

Õpetajad ja spetsialistid töötavad nii koolihoones kui  kaugtöö vormis kooskõlastatult otsese juhiga.
Õpilaste toitlustamine korraldatakse toidupakkide üleandmisega distantsõppe perioodil vähemalt kahel korral.

Täiendav info: kantselei@sillamaegymn.edu.ee, tel 3929047

Lehed