Päevakava

PÄEVAKAVA alates 18.05. 2020

KINNITATUD
Muudetud direktori 18 .05. 2020 kk nr 1.-2/42

SILLAMÄE GÜMNAASIUMI
PÄEVAKAVA
2019/2020 õa

Kehtib alates 18.05. 2020. a

*Päevakava on muudetud seoses eriolukorra lõppemisega ja arvestades Terviseamati soovitusi üleminekuajal (hädaolukorra ajal).

Koolimaja on avatud koolitöötajatele ja koolihoonesse konsultatsioonidele või õppetööle kutsutud õpilastele


I Õppetunnid distantsõppe olukorras
• Õpetaja poolt juhendatud iseseisev õppimine toimub väljaspool koolihoonet, valdavalt interneti ja sidevahendite abil.
• Õppetunnid toimuvad vastavalt kinnitatud kursuste jaotuskavale ja tundide ajakavale (tunniplaan):
Tund Tundide ajad 
0.      08.00-08.45 
1.      08.45-10.00 
2.      10.15-11.30 

3.    12.00-12.45 
4.    12.55-14.05 
5.    14.15-15.25 

 • Õppekäigud on peatatud.
 • Uurimistööde kaitsmine võib toimuda e-keskkonnas vastavalt kinnitatud kavale.
 • Külalistunnid võivad toimuda e-keskkonna kaudu õpetaja ainetunni ajal.
 • Ülekoolilised üritused on peatatud va õppeperioodi lõpetamine ja lõpuaktus.

II Tugisüsteemi teenused

 • Tugisüsteem ja õpilaste arenguvajaduste toetamine toimub e-keskkondade ja sidevahendite abil. Erispetsialistide ja õppenõustajate konsultatsioonid koolihoones toimuvad vastavalt kokkuleppele erialaspetsialistide ja õppenõustajatega,
 • Õpetajate konsultatsioonid toimuvad e-keskkondade ja sidevahendite kaudu ja koolihoones vastavalt õpetaja kutsele.
 • Koordinaatorite konsultatsioonid (karjäärispetsialist, tervisekoordinaator) toimuvad e-keskkondade ja sidevahendite kaudu  ja koolihoones vastavalt koordinaatorite kutsele.

III Õppekavaväline tegevus

 • Õppekavaväline tegevus toimub e-keskkondades (konkursid, võistlused, kontserdid jms) ja need viiakse läbi reeglina peale õppetunde.
 • Huviringide töö toimub piiratud sagedusega ja arvestades Terviseameti nõudeid.

IV Kooli haldus ja teenused

 • Juhtkonna ja spetsialistide vastuvõtt toimub e-keskkondade ja sidevahendite kaudu ja koolihoones vastavalt kokkuleppele juhtkonna liikme või spetsialistiga.
 • Söökla ja puhvet on  teenindavad koolitöötajaid. Õpilaste toitlustamine toimub toidupakkide jagamise teel eraldi graafiku alusel.
 • Raamatukogu töö toimub piiratud aja jooksul ja arvestades Terviseameti nõudeid.
 • Meditsiiniõe vastuvõtt on ajutiselt peatatud.

V Info

 • Informatsiooni edastamine toimub õpilastele ja vanematele kooli kodulehe ja Stuudiumi suhtluse kaudu.
 • Kantselei töötab kl 08.00-16.00 (tel 3929047, 57494708).

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

PÄEVAKAVA alates 16.märtisist 2020

Päevakava pdf formaadis


KINNITATUD
Muudetud direktori 24 .03 .2020 kk nr 1.-2/39

SILLAMÄE GÜMNAASIUMI
PÄEVAKAVA
2019/2020 õa

Kehtib alates 16.märtsist 2020.a

*Päevakava on muudetud seoses eriolukorra kehtestamisega riigis.

Koolimaja on eriolukorra ajal suletud.
I Õppetunnid distantsõppe olukorras
• Õppetunni arvestuslik kestus on 45 min. Tunnid võivad toimuda ka järjestiku paaristunnina.
• Õpetaja poolt juhendatud iseseisev õppimine toimub väljaspool koolihoonet, valdavalt interneti ja sidevahendite abil.
• Õppetunnid toimuvad vastavalt kinnitatud kursuste jaotuskavale ja tundide ajakavale (tunniplaan):
Tund Tundide ajad 
0.      08.00-08.45 
1.      08.45-10.00 
2.      10.15-11.30 

      Lõunapaus
3.    12.00-12.45 
4.    12.55-14.05 
5.    14.15-15.25 
6.    15.35-16.20 

 • Õppekäigud on distantsõppe ajal peatatud.
 • Uurimistööde kaitsmine võib toimuda e-keskkonnas vastavalt kinnitatud kavale.
 • Külalistunnid võivad toimuda e-keskkonna kaudu õpetaja ainetunni ajal.
 • Ülekoolilised üritused on eriolukorras peatatud (va e-keskkonnas).

II Tugisüsteemi teenused

 • Tugisüsteem ja õpilaste arenguvajaduste toetamine toimub e-keskkondade ja sidevahendite abil. Erispetsialistide ja õppenõustajate konsultatsioonid toimuvad e-keskkondade ja sidevahendite kaudu vastavalt kokkuleppele erialaspetsialistide ja õppenõustajatega,
 • Õpetajate konsultatsioonid toimuvad e-keskkondade ja sidevahendite kaudu vastavalt kokkuleppele õpetajaga,
 • Koordinaatorite konsultatsioonid (karjäärispetsialist, tervisekoordinaator) toimuvad e-keskkondade ja sidevahendite kaudu vastavalt kokkuleppele.

III Õppekavaväline tegevus

 • Õppekavaväline tegevus toimub e-keskkondades (konkursid, võistlused, kontserdid jms) ja need viiakse läbi reeglina peale õppetunde.
 • Huviringide töö on eriolukorra ajaks peatatud või lõpetatud.

IV Kooli haldus ja teenused

 • Juhtkonna ja spetsialistide vastuvõtt toimub e-keskkondade ja sidevahendite kaudu vastavalt kokkuleppele juhtkonna liikme või spetsialistiga.
 • Söökla ja puhvet on eriolukorra ajaks suletud. Toitlustamine toimub toidupakkide jagamise teel eraldi graafiku alusel.
 • Raamatukogu töö on eriolukorras peatatud, konsulteerimine toimub vaid e-posti teel.
 • Meditsiiniõe vastuvõtt on eriolukorras peatatud.

V Info

 • Informatsiooni edastamine toimub õpilastele ja vanematele kooli kodulehe ja Stuudiumi suhtluse kaudu.
 • Kantselei töötab e-keskkonnas ja sidevahendite kaudu kl 08.00-16.00 (tel 3929047, 57494708).

______________________________________________________________________________________________________________

SILLAMÄE GÜMNAASIUMI

PÄEVAKAVA

2019/2020 õa

I Õppetunnid

 • Õppetunni arvestuslik kestus on 45 min. Tunnid võivad toimuda 70-75-minutilistena klassis, millele lisandub arvestuslikult10-15-minutiline õpetaja poolt juhendatud iseseisev õppimine väljaspool õppeklassi.
 • Õppetunnid toimuvad vastavalt kinnitatud kursuste jaotuskavale ja tundide ajakavale (tunniplaan).

Tund

Tundide ajad

Kestus

0.

08.00-08.45

45

1.

08.45-10.00

75

2.

10.15-11.30

75

3.

12.00-12.45

45

4.

12.55-14.05

70

5.

14.15-15.25

70

6.

15.35-16.20

45

 • Õppekäigud, projektitöö, uurimistööde koostamine ja kaitsmine võivad toimuda õppepäevadel vastavalt kinnitatud kavale.
 • Külalistunnid toimuvad õpetaja ainetunni ajal,
 • Ülekoolilised üritused toimuvad vastavalt kinnitatud ürituse kavale.

 II Tugisüsteemi teenused

 • Tugisüsteem töötab vastavalt tugisüsteemis osalevate töötajate töögraafikutele ja kokkulepetele õpilastega.
 • Õpetajate konsultatsioonid toimuvad kinnitatud graafiku järgi,
  b) erispetsialistide konsultatsioonid (vastavalt vastuvõtuaegadele ja/või kokkulepetele),
  c) koordinaatorite konsultatsioonid (karjäärispetsialist) toimuvad vastavalt koordinaatori tööajale ja kokkuleppele.

III Õppekavaväline tegevus

 • Õppekavaväline tegevus on korraldatud huvitegevuse valdkonna üritustena (konkursid, võistlused, kontserdid jms) ja need viiakse läbi reeglina peale õppetunde.
 • Huviringide töö toimub vastavalt huviringide graafikule.
 • Juhtkonna ja spetsialistide vastuvõtt toimub vastavalt vastuvõtuaegadele või kokkuleppel juhtkonna liikme või spetsialistiga.

 

IV  Kooli haldus ja teenused

 • Koolimaja avatakse kl 08.00 ja suletakse kl 17.00.
 • Garderoob töötab kl 08.00-17.00
 • Kantselei on avatud kl 09.00-15.00 (tel.3929047, 57494708).
 • Söökla ja puhvet töötab kl 08.10-15.00.
 • Raamatukogu töötab: 08.30-15.30 (ruum 2.17).
 • Meditsiiniõe vastuvõtt: E,T,N,R 12.00-14.00 (ruum 3.9).