ÕPPENÕUKOGU TEGEVUSKAVA

Sillamäe Õppenõukogu ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.

Õppenõukogu tegevust reguleerivad dokumendid

 ÕPPENÕUKOGU TEGEVUSKAVA 2023/2024 ÕPPEAASTAL

 

  •  21.09.2023 ÕN 1.-6/23-24/1

1. 2023/24 õa üldtööplaani muudatused. ÕN tegevuskava muudatused.
2. Õppenõukogu esindaja esitamine gümnaasiumi hoolekogusse.

 

  • 15.02.2024 ÕN 1.-6/23-24 /2

1.Õppe- ja kasvatustöö kvaliteet. Meetmed õpilaste toetamiseks.
1.1 2023-2024 õa I pa Õppe - ja kasvatustöö kvaliteet.
1.2 Ettepanekud õpilastele tugi –ja toetusmeetmete määramiseks.
2. Arvamuse andmine Arengukava 2023-2026 projektile.
3. 2023/2024õa üldtööplaan. ÕN tegevuskava muudatused.

 

  19.06.2024 ÕN 1.-6/23-24/3

1. Gümnaasiumi lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine.
2. Õpilaste tunnustamine kuld- ja hõbemedaliga.
3. Üldtööplaan 2023-2024õa. Õppenõukogu tegevuskava muudatused.
4. Muud küsimused ja informatsioon.
„Aasta õpetaja"ja „Aasta kolleegi" valimine.
Lõpuaktus ja õppeaasta lõpetamine.
Info õpilaste vastuvõtu kohta.

 

 30.08.2024 ÕN 1.-6/23-24/4

1. 2023/2024 õa Õppe-kasvatustöö kvaliteet. Meetmed õpilaste toetamiseks. Ettepanekud õpilastele tugi – ja toetusmeetmete määramiseks.
2. Õpilaste üleviimine järgmisesse klassi.
3. 2023-2024 õa sisehindamise aruanne.
4. 2023/2024õa Üldtööplaani täitmine.
5. 2024/2025õa üldtööplaani kinnitamine.
6. Muud olulised küsimused ja info.