Peresõbralik tööandja

Sillamäe Gümnaasium ühines 2017.aastal vabariikliku organisatsioonide arendamise ja tunnustusprojektiga "Peresõbralik tööandja märgis".

Projekt alustatud 02.mail 2017.a.

Projekti arendustegevused toimuvad kuni 30.04.2020, kuid mitte kauemaks kui organisatsioonile Pere- ja töötajasõbraliku märgise väljastamiseni.

Eesmärk:
Juhtida tähelepanu peresõbralikule organisatsioonikultuurile ja suurendada tööandjate teadlikust peresõbralike väärtuste olulisusest tööelus.

Projektis osalemiseks tegime enesehindamise - kuidas meie koolis on korraldatud töötajate arendamine, informeerimine, milline on meie töökeskkond ja millised on tööandja ja töötajate suhted. Oluline küsimus on, kas tööandja on loonud töötajatele head tingimused tööks ja arenguks. Kas tööandja toetab töötajat tema perekonnaga seotud vajadustes. Kas pereliikmed on kaasatud organisatsiooni tegemistesse ja kas tööandja soodustab töötajate arenguvajadusi.

Peresõbraliku tööandja märgisel on kolm taset: kuld-, hõbe- ja pronkstase.

Erineva tasemega märgised näitavad, missugusel tasemel tööandja  peresõbraliku organisatsioonikultuuri rakendamisel on.

Koostatud tegevuskava jaotud meetmete kaupa:

 1. info liikumine,
 2. järelkasv,
 3. professionaalne toetus ja areng,
 4. suhtlemiskliima,
 5. sünergia ja kultuur,
 6. tunnustamine ja motiveerimine,
 7. tööaeg,
 8. töölepingu lõppemine,
 9. tööpakkumise tegemine,
 10. tööpühendumine ja haaratus,
 11. uuringud,
 12. terviseedendus,
 13. värbamine.