Tallinna mnt. 13

SG11

TALV 2023

previous next

Õppeaasta avaaktus 2023

Eesti keel
2023. aasta esimesel septembril alustas Sillamäe Gümnaasium õppeaastat uues staatuses ja uues
asukohas. Sel õppeaastal sai gümnaasium riikliku staatuse ja asub uues hoones aadressil Talinna mnt 13
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusega ühise katuse all.
Gümnaasiumiperega liitusid ka uued õpetajad ja spetsialistid, kes koos teiste töötajatega tervitasid
õpilasi päeva alguses. Sel aastal alustasid õpilased oma õpinguid uue mentorgrupi süsteemi raames, mis
võimaldab individuaalsemat lähenemist ja paremat toetust igale õpilasele.
Esimesel koolipäeval tutvusid G10 õpilased üksteise ja oma mentoritega. Nad osalesid rühmatöödes ja esitlesid 
tulemusi teistele õpilastele. Samuti toimusid G11 ja G12 õpilastele info- ja klassitunnid.
 
Pärast õppeosa toimus koostöös Ida-Virumaa kutsehariduskeskusega pidulik õppeaasta avaaktus, kus
aukülalisteks olid Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ja Sillamäe linnapea Tõnis
Kalberg. Elamusliku kontserdiga esinesid Sillamäe muusikakooli õpetajad Sergei Martšenko, Inna Anikina
ja Jelena Sõnkova ning õpilased Tigran Karapetjan ja Anna Siroš.
Aktusel allkirjastati riigigümnaasiumite kvaliteedikokkulepe, mille sõlmiosid traditsiooniliselt haridus- ja teadusminister, kooli direktort ja kooli õpilaste niong õpetajateesindajad. Õpilaste poolt allkirjastas leppe õpilasesinduse liige Martin Nagovitsõn, õpetajate poolt Irina Ivanova.
 
Päev lõppes haridusasutuste töötajate ja kutsutud külaliste piduliku furshetiga.

Sillamäe Gümnaasiumi õpetajad valmistuvad uueks õppeaastaks

Eesti keel

Sillamäe Gümnaasium arendab koolikultuuri,mille kohaselt õpib ja arendab ennast kogu koolipere. Riigi Tugiteenuste Keskusele esitatud  projekt „Uueneva õpikäsituse rakendamine eestikeelsele haridusele üleminekul" sai positiivse hinnangu ja gümnaasium sai toetuse õpetajate, spetsialistide ja juhtkonna koolituseks. Projekti eesmärk on võimestada gümnaasiumi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest.

Koolitusprogramm on kavandatud väga lühikesele perioodile ja seetõttu üsna intensiivne. 22.ja 23. augustil toimusidki kaks kogemusseminari -  22.augustil Jõgevamaa Riigigümnaasiumis ja 23.augustil Tartu Annelinna Gümnaasiumis. Jõgevamaa Riigigümnaasium (JRG)  on tegutsenud riigikoolina juba 10 aastat. JRG juhid Priit Põdra ja Sirle  tegid väga põhjaliku ülevaate gümnaasiumi tegevusest ja tõid välja väga üksikasjalikult nii õppekorralduse kui ka koolimeeskonna juhtimise erinevaid aspekte. Muljetavaldavad olid õpilase arengu toetamise süsteemsus, õpilase ennastjuhtivaks õppijaks arendamise tegevused, valikkursuste mitmekesisus ja kooli tegevuse põhjalik analüüs. Palju oli äratundmist ja palju samasuguseid väljakutseid õpilastele arenguvõimaluste pakkumisel. Ka meie gümnaasiumis toetatakse õpilaste õpioskuste ja teiste üldpädevuste arendamist.

Teine kogemusseminar toimus aga Tartu Annelinna Gümnaasiumis. TAG on tuntud nii keelekümbluse kui ka LAK-õppe kompetentsikoolina. TAG-i juhtkonna ja õpetajate meeskond tegi põhjaliku ülevaate kooli tegevusest. Taaskord tõdesime, et nii TAGi kui ka Sillamäe Gümnaasiumi tugevus, mis eristab meid mõnevõrra teistest gümnaasiumidest on kompetents keeleliselt ja kultuuriliselt mitmekesisele õpilaskonnale parimate arenguvõimaluste loomine.

Kaks kasulikku seminaripäeva on seljataga, kolm koolituspäeva veel järgmisel nädalal ees. 28.-29.augustil õpime koos Avatud Meele Instituudi koolitajatega lõimitud aine- ja keeleõppe metoodikat ja häälestume uue õppeaasta alguseks. 

Sillamäe Gümnaasium alustab 1.septembril riigigümnaasiumina juba uues koolihoones - Tallinna mnt 13. 

Sillamäe Gümnaasium alustab uut õppeaastat uuel aadressil

Eesti keel

Vastavalt Sillamäe linna ja Haridus- ja teadusministeeriumi vahel sõlmitud halduslepingule antakse Sillamäe Gümnaasium alates 1.septembrist üle riigi pidamisele. Sillamäe Gümnaasium jätkab tegevust uuel aadressil Sillamäel- Tallinna mnt 13. Samas hoones jätkab ka tegevust Ida-Viru Kutsehariduskeskus. Kahe Ida-Virumaal olulise kooli koostöö lisab väärtust mõlemale organisatsioonile ja pakub Ida-Virumaa noortele parimaid arenguvõimalusi. 

Sillamäe Gümnaasiumi senisesse koolihoonesse asub Sillamäe Eesti Põhikool.

Uueks õppeaastaks valmistuv Sillamäe Gümnaasium võtab 10.klassi vastu kolm klassikomplekti, kokku ca 100 õpilast. Gümnaasium pakub lisaks kohustuslikele kursustele valikkursuseid neljal õppesuunal. Valikkursuseid pakutakse reaalainete, loodusainete, humanitaarainete ja sisekaitse valdkondades. Koostöös IVKHK-ga pakutakse õpilastele ka kutseõppe valikkursuseid.

Sillamäe Gümnaasiumi kantselei alustab peale suvepuhkust 7.augustil juba uuel aadressil - Tallinna mnt 13, I korrusel.

Kõik gümnaasiumi töötajate telefoninumbrid ja e-posti aadressid jäävad samaks.

Täiendav info: kantselei@sillamaegymn.edu.ee

Lehed