Kooli juhtimine

Sillamäe Gümnaasiumi juhtimisstruktuur peegeldab meie pühendumust pakkuda kvaliteetset haridust kõigile meie õpilastele. Juhtimine on korraldatud nii, et see toetaks õppe- ja kasvatustööd, tagades iga õpilase arengu ja heaolu.

Juhtimisstruktuur: juhtimisstruktuur on loodud selleks, et tagada kooli sujuv ja tõhus toimimine. Kooli juhib direktor, kellele on abiks õppejuht, õppekorraldusjuht, õppenõustaja ja heaoluspetsialist. Direktor vastutab kooli üldise strateegilise juhtimise eest, samas kui direktori asetäitjad koordineerivad spetsiifilisemaid valdkondi nagu õppetöö korraldus ja õpilaste heaolu.

Õpilasesindus: Õpilasesindus on õpilaste hääl ja väljendab õpilaste tahet. See on õpilaste poolt valitud organ, mis esindab kõiki kooli õpilasi ja on aktiivne osaleja koolielu kujundamises. Õpilasesindus korraldab üritusi, esindab õpilaste huve kooli juhtkonna ees ja on sillaks õpilaste ning õpetajate vahel. Nende töö eesmärk on tagada, et kõikide õpilaste hääled oleksid kuuldud ja nende ettepanekud arvesse võetud.

Õppenõukogu: Õppenõukogu on pedagoogiline nõuandev organ, mis koosneb kooli õpetajaskonnast. Õppenõukogu peamine ülesanne on arutada ja teha otsuseid õppekava, õpetamismeetodite ning hindamiskorra osas. Samuti käsitleb õppenõukogu õpilaste edasijõudmist, tunnustamist ja distsipliiniküsimusi, tagades, et õppe- ja kasvatustöö oleks suunatud iga õpilase arengu toetamisele.

Hoolekogu: Hoolekogu on tegutsev organ, mis ühendab õpilaste vanemaid, kooli töötajaid ja kohaliku omavalitsuse esindajaid. Hoolekogu eesmärk on toetada kooli tegevust, edendada kooli ja kodu koostööd ning osaleda kooli arengukava koostamises ja elluviimises. Hoolekogu on oluline partner kooli juhtkonnale, pakkudes nõu ja toetust kooli eesmärkide saavutamisel.

Sillamäe Gümnaasiumi juhtimisstruktuur on loodud selleks, et tagada kõigile õpilastele parim võimalik hariduslik keskkond, toetades nende individuaalset ja kollektiivset arengut. Kooli juhtimises osalevad aktiivselt nii õpetajad, õpilased, vanemad kui ka kohaliku kogukonna esindajad, et üheskoos luua toetav, kaasav ja edumeelne õpikeskkond.
 

Avaldatud 10.05.2022. Viimati muudetud 10.04.2024.