Põhiväärtused

Sillamäe Gümnaasiumi missioon

Gümnaasiumi missioon on luua õpikeskkond, mis toetab noore ettevalmistumist toimimiseks loova, ettevõtliku, sotsiaalselt küpse, usaldusväärse ning oma eesmärke teadvustava ja saavutada oskava isiksusena erinevates eluvaldkondades: partnerina isiklikus elus, oma kultuuri kandja ja edendajana, tööturul erinevates ametites ja rollides ning oma ühiskonna ja looduskeskkonna jätkusuutlikkuse eest vastutava kodanikuna. Gümnaasiumisse õppima asumine on loomulik põhihariduse järgne haridustee ning noori nii kõrgkoolides kui kutseõppeasutustes edasiõppimiseks ettevalmistav arengukeskkond. Gümnaasium seisab eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise ja arengu eest, pöörates õpetuses ja kasvatuses erilist tähelepanu eesti keelele ja eestikeelsele õppele.  

 

Visioon

Sillamäe Gümnaasium on jätkusuutlik õppiv organisatsioon ja personali soodne arengukeskkond. Gümnaasium on piirkonna põhikoolide lõpetajate eelistatuim valik haridustee jätkamiseks. Sillamäe Gümnaasiumis on võimalik arendada individuaalseid võimeid, teha valikuid vastavalt huvidele ning omandada kvaliteetne gümnaasiumiharidus. Gümnaasiumi lõpetajad on oodatud edasist õpiteed jätkama Eesti ja välismaa kõrgkoolidesse. 

 

Avaldatud 10.05.2022. Viimati muudetud 22.04.2024.